รวบรวมคำสั่งที่จำเป็นและใช้งานบ่อยๆ

getRoute()

Yii::$app->controller->getRoute();

ดึงค่าข้อมูล route ปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ อย่างเช่น ตอนนี้ใช้งานอยู่ที่ BlogController action index ก็จะได้ค่าออกมา blog/index

การรับค่า GET,POST

การเรียกค่า parameter จาก $_GET, $_POST ปกติ php จะใช้ $_GET['parameterName'], $_POST['parameterName'] ใน yii2 นั้นมีวิธีเรียกใช้งานดังนี้

การเรียกใช้งาน

Yii::$app->request->get('id');
Yii::$app->request->post('id');

สามารถกำหนดค่า default ได้ด้วยในกรณีที่รับแล้วไม่มีค่า

Yii::$app->request->get('id',0);
Yii::$app->request->post('id',9);

หากไม่ได้หนดค่า default แล้วค่าที่ได้ในกรณีที่รับแล้วไม่มีค่า จะเป็น null