การสร้างฟอร์มอัพโหลดไฟล์ ปกติเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรหากเขียนด้วย php ธรรมดา เพราะต้องจัดการหลายๆ ส่วนมากๆ แต่เราโชคดี! ^ ^ เพราะใช้ Yii Framework เราสามารถสร้างฟอร์ม เพื่อแนบไฟล์ เช่นรูปภาพหรือไฟล์ต่างๆ ได้โดยง่ายโดยใช้ yii\web\UploadedFile ซึ่งจะต้องใช้งานร่วมกันกับ Activeform และ Model โดยผมมีตัวอย่างการสร้างฟอร์มอัพโหลดทั้ง 2 แบบคือ

 • แบบทีละไฟล์ (Uploading single File)
 • แบบทีละหลายๆ ไฟล์ (Uploading multiple files)

จุดประสงค์หลักๆ คืออยากให้เราเข้าใจหลักการทำงานของการอัพโหลดไฟล์แบบพื้นฐานที่มากับ Yii Framework เมื่อเข้าใจหลักการทำงานดีแล้ว เราจะไปใช้พวก extension อื่นๆ ก็สามารถทำได้สบายๆ และรู้ว่าจะต้องไปปรับแต่งอะไรตรงใหนเพื่อให้ใช้กับงานของเราได้

ส่วนประกอบในการสร้างฟอร์มอัพโหลด

ในการสร้างฟอร์มอัพโหลดจะต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วนดังต่อไปนี้

 • Activeform เป็นตัวรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน ว่าทำการเลือกไฟล์อะไร หรือข้อมูลอื่นๆ
 • UploadedFile เป็นพระเอกของเรา มีหน้าที่นำไฟล์ที่เราเลือกไปอัพโหลดเก็บไว้บน Server ของเรา
 • Model เป็นผู้ช่วยที่ทำให้เราสามารถ validate ข้อมูลต่างๆ ได้เช่น ให้เลือกได้เฉพาะไฟล์รูปภาพเท่านั้น, การจำกัดขนาดไฟล์ที่อัพโหลด, การระบุจำนวนไฟล์ที่ให้อัพโหลดเป็นต้น

เมื่อเตรียมส่วนประกอบต่างๆ ครบแล้วก็ไปลุยสร้างของจริงกันเลยครับ

หลักการทำงานของการอัพโหลดไฟล์

ขั้นตอนหลักๆ จะเริ่มจากผู้ใช้งาน

 • กรอกข้อมูลต่างๆ เลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด
 • ตัว Activeform จะทำงานร่วมกับ model เพื่อ validate ข้อมูลที่กรอกและเลือกเข้ามาโดยใช้ข้อมูลจาก model ที่เราได้กำหนดในส่วน rule() เพื่อ validate ข้อมูล
 • เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องตามกฎที่เราได้กำหนดไว้ใน model ข้อมูลจะถูกส่งไปที่ UploadedFile เพื่อนำไฟล์ไปทำการอัพโหลดบันทึกเก็บไว้ที่ Server
 • ในส่วนของตารางข้อมูลจะเก็บไว้เพียงชื่อไฟล์เท่านั้น

สร้างฟอร์มอัพโหลด

ตัวอย่างนี้ผมจะสร้างตารางขึ้นมาง่ายๆ เพื่อเก็บข้อมูล ชื่อ,นามสกุล,รูปภาพ เพื่อรับข้อมูลและสร้างฟอร์มอัพโหลดไฟล์รูปภาพ โครงสร้างมีดังนี้

CREATE TABLE `easy_upload` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `name` varchar(100) DEFAULT NULL,
 `surname` varchar(100) DEFAULT NULL,
 `photo` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `photos` text,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
 • สร้างตาราง easy_upload ตามโครงสร้างด้านบน
 • gii model จากตาราง easy_upload และ gii crud
 • ทดลองเข้าใช้งาน

ตั้งค่า Model Validation

ในส่วนของ model เราจะต้องกำหนดค่า validate ของฟิวด์ photo ให้เป็น file เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนอัพโหลด เช่น เป็นรูปภาพ,เป็นไฟล์

เปิดไฟล์ model EasyUpload.php ขึ้นมา เพิ่ม validate file ให้กับฟิวด์ photo ในฟังก์ชัน rules() และมีการระบุ extensions นามสกุลไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้คือ png,jpg ส่วน skipOnEmpty คือหากไม่มีการอัพโหลดก็ให้มาข้ามในส่วนของ upload ไป

<?php

namespace backend\models;

use Yii;
use \yii\web\UploadedFile;

class EasyUpload extends \yii\db\ActiveRecord
{
  public $upload_foler ='uploads';

// ....

public function rules()
{
  return [
    [['name', 'surname'], 'required'],
    [['name', 'surname'], 'string', 'max' => 100],
    [['photo'], 'file',
     'skipOnEmpty' => true,
     'extensions' => 'png,jpg'
    ]
  ];
}

public function upload($model,$attribute)
{
  $photo = UploadedFile::getInstance($model, $attribute);
   $path = $this->getUploadPath();
  if ($this->validate() && $photo !== null) {

    $fileName = md5($photo->baseName.time()) . '.' . $photo->extension;
    //$fileName = $photo->baseName . '.' . $photo->extension;
    if($photo->saveAs($path.$fileName)){
     return $fileName;
    }
  }
  return $model->isNewRecord ? false : $model->getOldAttribute($attribute);
}

public function getUploadPath(){
 return Yii::getAlias('@webroot').'/'.$this->upload_foler.'/';
}

public function getUploadUrl(){
 return Yii::getAlias('@web').'/'.$this->upload_foler.'/';
}

public function getPhotoViewer(){
 return empty($this->photo) ? Yii::getAlias('@web').'/img/none.png' : $this->getUploadUrl().$this->photo;
}
// ...

}

สร้างโฟลเดอร์ uploads ที่ web/uploads เพื่อเอาไว้เก็บไฟล์ที่อัพโหลดขึ้นไป

ลำดับการทำงานของฟังก์ชัน upload()

 • เรียกข้อมูลรูปภาพที่แนบมากับฟอร์มโดยใช้ UploadedFile::getInstance()
 • ทำการตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาด้วย $this->validate() จริงๆ ตรงนี้ไม่ต้องมีก็ได้ แต่เรียกไว้เผื่อเรานำไปใช้ในส่วนที่ไม่ได้มีการ save ข้อมูลในตาราง
 • เปลี่ยนชื่อไฟล์
 • บันทึกไฟล์ลง server ด้วยคำสั่ง saveAs()
 • ถ้าบันทึกสำเร็จจะส่งชื่อไฟล์กลับไป ถ้าไม่สำเร็จจะส่งค่า false ไปแทน
 • ถ้าหากเป็นการอัพเดทฟอร์ม หากอัพโหลดภาพใหม่สำเร็จจะใช้ชื่อไฟล์ใหม่ แต่ถ้าไม่สำเร็จจะใช้ค่าเดิมที่มาจาก db

ตั้งค่า Activeform ให้สามารถอัพโหลดไฟล์ได้

ให้ไปที่ไฟล์ view easy-upload/_form.php ทำการเพิ่ม enctype เพื่อให้สามารถแนบไฟล์ไปกับฟอร์มได้

หลายคนตกม้าตายเพราะลืมตั้งค่าส่วนนี้ T_T' ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้น

<?php $form = ActiveForm::begin([
  'options' => ['enctype' => 'multipart/form-data']
 ]); ?>

เปิดใช้ fileInput

เรียกใช้งาน fileInput เพื่อให้สามารถเลือกไฟล์เพื่ออัพโหลดข้อมูลได้ และทำการจัดแต่ง layout

 <?= $form->field($model, 'photo')->fileInput() ?>

โค้ด _form.php ทั้งหมด

<?php
use yii\helpers\Html;
use yii\widgets\ActiveForm;
?>
<div class="easy-upload-form">
 <?php $form = ActiveForm::begin([
   'options' => ['enctype' => 'multipart/form-data']
  ]); ?>
  <?= $form->field($model, 'name')->textInput(['maxlength' => true]) ?>
  <?= $form->field($model, 'surname')->textInput(['maxlength' => true]) ?>
  <div class="row">
   <div class="col-md-2">
    <div class="well text-center">
     <?= Html::img($model->getPhotoViewer(),['style'=>'width:100px;','class'=>'img-rounded']); ?>
    </div>
   </div>
   <div class="col-md-10">
      <?= $form->field($model, 'photo')->fileInput() ?>
   </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <?= Html::submitButton($model->isNewRecord ? Yii::t('app', 'Create') : Yii::t('app', 'Update'), ['class' => $model->isNewRecord ? 'btn btn-success' : 'btn btn-primary']) ?>
  </div>

  <?php ActiveForm::end(); ?>

</div>

เมื่อลองรันหน้าฟอร์มจะได้แบบนี้

รูปภาพ none.png download ได้ที่นี่ นำไปไว้ที่ web/img/none.png

แก้ไข EasyUploadController.php

ให้เปิดไฟล์ controllers/EasyUploadController.php ของเราขึ้นมาแล้วทำการแก้ไข actionCreate & actionUpdate ดังนี้

<?php

// ....

public function actionCreate()
{
  $model = new EasyUpload();

  if ($model->load(Yii::$app->request->post()) && $model->validate()) {
    $model->photo = $model->upload($model,'photo');
    $model->save();
    return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);
  } else {
    return $this->render('create', [
      'model' => $model,
    ]);
  }
}


public function actionUpdate($id)
{
  $model = $this->findModel($id);

  if ($model->load(Yii::$app->request->post()) && $model->validate()) {
    $model->photo = $model->upload($model,'photo');
    $model->save();
    return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);
  } else {
    return $this->render('update', [
      'model' => $model,
    ]);
  }
}

จากนั้นให้ลองทำการ upload file ดู ลองในส่วนของการบันทึกตอนอัพเดทด้วยว่า หากไม่ได้อัพโหลดไฟล์หลังจากบันทึกไฟล์เก่าต้องยังคงอยู่ มันจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมีการอัพโหลดไฟล์ใหม่เข้าไปแทนที่ค่าเดิม

ปรับปรุงการแสดงผลที่ actionIndex()

กำหนดให้แสดงภาพใน GridView ได้

<?= GridView::widget([
  'dataProvider' => $dataProvider,
  'filterModel' => $searchModel,
  'columns' => [
    //['class' => 'yii\grid\SerialColumn'],
    [
      'options'=>['style'=>'width:150px;'],
      'format'=>'raw',
      'attribute'=>'photo',
      'value'=>function($model){
       return Html::tag('div','',[
        'style'=>'width:150px;height:95px;
             border-top: 10px solid rgba(255, 255, 255, .46);
             background-image:url('.$model->photoViewer.');
             background-size: cover;
             background-position:center center;
             background-repeat:no-repeat;
             ']);
      }
    ],
    //'id',
    'name',
    'surname',
    // 'photo',
    // 'photos:ntext',

    ['class' => 'yii\grid\ActionColumn'],
  ],
]); ?>

ปรับปรุงการแสดงผลที่ actionView()

กำหนดให้แสดงภาพใน DetailView ได้

<?= DetailView::widget([
  'model' => $model,
  'attributes' => [
    'id',
    'name',
    'surname',
    //'photoViewer:image',
    [
      'format'=>'raw',
      'attribute'=>'photo',
      'value'=>Html::img($model->photoViewer,['class'=>'img-thumbnail','style'=>'width:200px;'])
    ]
  ],
]) ?>

การอัพโหลดทีละหลายๆ ไฟล์

เราสามารถอัพโหลดไฟล์ทีละหลายๆ ไฟล์ได้ โดยใช้ UploadedFile::getInstances() ซึ่งวิธีเป็นตัวอย่างง่ายๆ ยังไม่มีในส่วนของการลบไฟล์ จริงๆ แล้วการอัพโหลดทีละหลายๆ ไฟล์ควรมีตารางเก็บจะสะดวกกว่ามาก แต่ตัวอย่างนี้ จะนำเสนอว่าหลักการทำงานของการอัพโหลดทีละหลายๆ ไฟล์นั้นเป็นยังไง เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ ให้ทำการเพิ่มเติมโค้ดในส่วนที่เหลือดังนี้

แก้ไข model EasyUpload.php

เพิ่มฟังก์ชัน uploadMultiple() เพื่อบันทึกทีละหลายๆ ไฟล์ และเก็บข้อมูลในรูปแบบ string คั่นด้วยคอมม่า (,) แบบนี้ 'xxxx.jpg,xxxx.png'

<?php

//...

  public function rules()
  {
    return [
      [['name', 'surname'], 'required'],
      [['name', 'surname'], 'string', 'max' => 100],
      [['photo'], 'file',
       'skipOnEmpty' => true,
       'extensions' => 'png,jpg'
      ],
      [['photos'], 'file',
       'skipOnEmpty' => true,
       'maxFiles' => 3,
       'extensions' => 'png,jpg'
      ]
    ];
  }

  public function uploadMultiple($model,$attribute)
  {
   $photos = UploadedFile::getInstances($model, $attribute);
   $path = $this->getUploadPath();
   if ($this->validate() && $photos !== null) {
     $filenames = [];
     foreach ($photos as $file) {
         $filename = md5($file->baseName.time()) . '.' . $file->extension;
         if($file->saveAs($path . $filename)){
          $filenames[] = $filename;
         }
     }
     if($model->isNewRecord){
      return implode(',', $filenames);
     }else{
      return implode(',',(ArrayHelper::merge($filenames,$model->getOwnPhotosToArray())));
     }
   }

   return $model->isNewRecord ? false : $model->getOldAttribute($attribute);
  }

  public function getPhotosViewer(){
   $photos = $this->photos ? @explode(',',$this->photos) : [];
   $img = '';
   foreach ($photos as $photo) {
    $img.= ' '.Html::img($this->getUploadUrl().$photo,['class'=>'img-thumbnail','style'=>'max-width:100px;']);
   }
   return $img;
  }

  public function getOwnPhotosToArray()
  {
   return $this->getOldAttribute('photos') ? @explode(',',$this->getOldAttribute('photos')) : [];
  }

แก้ไข _form.php

เพิ่มเติมส่วนนี้เข้าไป

<?= $form->field($model, 'photos[]')->fileInput(['multiple' => true]) ?>
<div class="well">
 <?= $model->getPhotosViewer(); ?>
</div>

แก้ไข view.php

เพิ่มในส่วนของการเรียกแสดงผลรูปภาพทีละหลายๆ ไฟล์

<?= DetailView::widget([
  'model' => $model,
  'attributes' => [
    'id',
    'name',
    'surname',
    //'photoViewer:image',
    [
      'format'=>'raw',
      'attribute'=>'photo',
      'value'=>Html::img($model->photoViewer,['class'=>'img-thumbnail','style'=>'width:200px;'])
    ],
    [
      'format'=>'raw',
      'attribute'=>'photos',
      'value'=>$model->getPhotosViewer()
    ]
  ],
]) ?>

แก้ไข EasyUploadController.php

เรียกใช้งาน uploadMultiple() เพิ่มเติมเข้าไป ทั้ง create & update

<?php

//...

public function actionCreate()
{
  $model = new EasyUpload();

  if ($model->load(Yii::$app->request->post()) && $model->validate()) {
    $model->photo = $model->upload($model,'photo');
    $model->photos = $model->uploadMultiple($model,'photos');
    $model->save();
    return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);
  } else {
    return $this->render('create', [
      'model' => $model,
    ]);
  }
}

public function actionUpdate($id)
{
  $model = $this->findModel($id);

  if ($model->load(Yii::$app->request->post()) && $model->validate()) {
    $model->photo = $model->upload($model,'photo');
    $model->photos = $model->uploadMultiple($model,'photos');
    $model->save();
    return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);
  } else {
    return $this->render('update', [
      'model' => $model,
    ]);
  }
}

สรุปความเข้าใจ

การใช้งานอัพโหลดไฟล์จะมีแค่ 2 แบบคือ - อัพโหลดทีละไฟล์ใช้ UploadedFile::getInstance() - อัพโหลดทีละหลายๆ ไฟล์ใช้ UploadedFile::getInstances()

หลักๆ ในการอัพโหลดไฟล์ก็จะมีแค่นี้ นอกนั้นจะเป็นการปรับแต่งให้ใช้งานง่ายๆ ซึ่งจะต้องใช้ extension อื่นๆ เข้ามาใช้งานเพิ่มเติม หวังว่าบทความนี้คงจะทำให้เราเข้าใจพื้นฐานการอัพโหลดไฟล์นะครับ ^

ตัวอย่างโค้ด

@dixonSatit