ปกติการสร้างฟอร์มเพื่อบันทึกและแก้ไขข้อมูลนั้น เราจะทำเพียงแค่ครั้งละ 1 Model แต่ก็มีในบางครั้งที่เราจำเป็นจะต้องบันทึกพร้อมกันทีละหลายๆ model ซึ่งใน Yii 2 นั้นสามารถทำได้ง่ายๆ เลย จะทำกี่ model ก็ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นตารางที่มีการเชื่อมกัน (Relation) อยู่แล้ว

โครงสร้างและหลักการทำงาน

การทำงานจะเหมือนกันทั้งสองแบบ ต่างกันแค่เรื่องของการ validate ข้อมูลเท่านั้น ซึ่งปกติจะใช้ฟังก์ชัน validate() ผ่าน model แต่ถ้าหากต้องบันทึกพร้อมกันทีละหลายๆ model จะต้องใช้ validateMultiple() แทน ลองดูความแตกต่างตามภาพ

Single model

ในการบันทึกข้อมูลปกติจะมีอยู่ 4 ขั้นตอนคือ

 • $model = new SomeModel() แล้วนำไปแสดงผลเป็นฟอร์มเพื่อรับข้อมูล
 • เมื่อมีการ submit จะรับข้อมูลจากฟอร์มโดยใช้ฟังก์ชัน $model->load()
 • ตรวจสอบข้อมูลที่โหลดเข้ามาโดยใช้ $model->validate()
 • นำข้อมูลที่ได้ไปบันทึก

Multiple model

เมื่อลองเปรียบเทียบกันดูจะเห็นความแตกต่าง 2 จุดคือ ปกติจะใช้ฟังก์ชัน validat() ใน model แต่ถ้าหากเป็นทีละหลายๆ model จะใช้ Model::validateMultiple() แทน ซึ่ง validate() แบบเดิมจะไม่สามารถ validate ได้ทีละหลายๆ model ในการบันทึกข้อมูลจะมีอยู่ 4 ขั้นตอนคือ

 • $model = new ModelA(), $model = new ModelB() แล้วนำไปแสดงผลเป็นฟอร์มเพื่อรับข้อมูล
 • เมื่อมีการ submit จะรับข้อมูลจากฟอร์มโดยใช้ฟังก์ชัน $modelA->load(),$modelB->load() แยกกัน
 • ตรวจสอบข้อมูลที่โหลดเข้ามาโดยใช้ Model::validateMultiple() ร่วมกันทั้ง 2 model
 • นำข้อมูลที่ได้ไปบันทึก

ปกติในการใช้งานเราจะไม่เห็นการเรียกใช้งานฟังก์ชัน validate() เพราะมันถูกเรียกใช้งานอยู่ภายในฟังก์ชัน save() อยู่แล้ว

ลงมือสร้างฟอร์ม

ตัวอย่างนี้เราจะลองสร้างตาราง 2 ตารางแบบง่ายๆ โดยตารางแรกชื่อ m_user เก็บข้อมูล username,email ตารางที่ 2 m_emp เก็บข้อมูล คำนำหน้า,ชื่อ,นามสกุล ซึ่งตาราง m_emp จะเก็บข้อมูล user_id เพื่อ relation กับ m_user ด้วย id และเมื่อมีการบันทึกข้อมูลเราจะให้มันสามารถบันทึกทั้ง 2 ตารางได้พร้อมกัน

ให้สร้างตารางตามโครงสร้างนี้

CREATE TABLE `m_user` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `username` varchar(150) DEFAULT NULL,
 `email` varchar(150) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8

CREATE TABLE `m_emp` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `title` varchar(100) DEFAULT NULL,
 `name` varchar(150) DEFAULT NULL,
 `surname` varchar(150) DEFAULT NULL,
 `user_id` int(11) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `user_id` (`user_id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8

จากนั้นให้สร้าง model ด้วย gii ทั้ง 2 ตาราง เป็น MUser,MEmp หลังจากสร้าง model เสร็จให้ gii สร้าง crud ตาราง m_emp ต่อเพื่อสร้างฟอร์มเพิ่มลบแก้ไข แต่ไม่ต้องสร้าง crud ของ m_user เพราะเราจะนำไปรวมที่ฟอร์ม m_emp ทดลองเข้าใช้งาน index?r=m-emp/index ว่าสามารถใช้งานได้ทุกอย่างเพิ่ม, ลบ, แก้ไข

ปรับปรุงส่วนต่างๆ

ส่วนแรกที่ต้องปรับปรุงคือ actionCreate() ไปที่ไฟล์ controllers/MEmpController.php

ปรับปรุง actionCreate() ใน MEmpController.php

ของเดิมจะ new object ขึ้นมาแค่ตัวเดียวคือ MEmp()

<?php

// ...

public function actionCreate()
{
  $model = new MEmp();

  if ($model->load(Yii::$app->request->post()) && $model->save()) {
    return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);
  } else {
    return $this->render('create', [
      'model' => $model,
    ]);
  }
}

ปรับปรุงใหม่โดย use MUser เพิ่มเติมด้านบนสุด

<?php

use backend\models\MUser;

// ...

public function actionCreate()
{
  $modelEmp = new MEmp();
  $modelUser = new MUser();

  if($modelEmp->load(Yii::$app->request->post()) &&
    $modelUser->load(Yii::$app->request->post()) &&
    Model::validateMultiple([$modelEmp,$modelUser]))
  {
    if($modelUser->save()){
     $modelEmp->user_id = $modelUser->id;
     $modelEmp->save();
    }
    return $this->redirect(['view', 'id' => $modelEmp->id]);
  } else {
    return $this->render('create', [
      'model' => $modelEmp,
      'modelUser'=>$modelUser
    ]);
  }
}

สังเกตว่าเราจะต้อง new object ที่ต้องการขึ้นมาจะใช้กี่ตัวในฟอร์มก็ต้อง new object ตามจำนวนที่ต้องการ จากนั้นจะส่ง model ไปแสดงผลที่ฟอร์ม

เมื่อมีการ กด submit เข้ามาจะสังเกตว่า model จะเรียกข้อมูลที่ submit เข้ามาด้วยฟังก์ชัน load() ของใครของมัน จากนั้นก็เรียก Model::validateMultiple() เพื่อ validate ข้อมูล

เมื่อ validate เสร็จเรียบร้อย ก็นำข้อมูลที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วนำไปบันทึกโดยเราจะให้ MUser บันทึกก่อนเพราะว่า MEmp ต้องใช้ user_id ซึ่งเป็น pk ของ MUser จากนั้นก็จะสามารถบันทึกได้ทั้ง 2 ตาราง

ปรับปรุง views/m-emp/_form.php

เราจะทำการเรียกฟอร์มของ user เข้าไปด้วยโดยใช้ตัวแปร $modelUser และทำการปรับปรุง layout เล็กน้อย

<?php

use yii\helpers\Html;
use yii\widgets\ActiveForm;

/* @var $this yii\web\View */
/* @var $model backend\models\MEmp */
/* @var $form yii\widgets\ActiveForm */
?>

<div class="memp-form">

  <?php $form = ActiveForm::begin(); ?>
  <div class="panel panel-default">
   <div class="panel-body">
    <h3>Employee</h3>
    <div class="row">
     <div class="col-md-2">
       <?= $form->field($model, 'title')->textInput(['maxlength' => true]) ?>
     </div>
     <div class="col-md-5">
      <?= $form->field($model, 'name')->textInput(['maxlength' => true]) ?>
     </div>
     <div class="col-md-5">
      <?= $form->field($model, 'surname')->textInput(['maxlength' => true]) ?>
     </div>
    </div>  
   </div>
    </div>
 <div class="panel panel-default">
  <div class="panel-body">
    <h3>User</h3>
  <?= $form->field($modelUser, 'username')->textInput(['maxlength' => true]) ?>
  <?= $form->field($modelUser, 'email')->textInput(['maxlength' => true]) ?>
 </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <?= Html::submitButton($model->isNewRecord ? 'Create' : 'Update', ['class' => $model->isNewRecord ? 'btn btn-success' : 'btn btn-primary']) ?>
  </div>

  <?php ActiveForm::end(); ?>

</div>

เมื่อทดสอบเรียกไปที่หน้า index.php?r=m-emp/create ก็จะพบหน้าตาดังนี้

ทดลอง create ดู

ปรับปรุง actionUpdate() ใน MEmpController.php

<?php

public function actionUpdate($id)
{
  $model = $this->findModel($id);
  $modelUser = $this->findModelUser($model->user_id);

  if (
  $model->load(Yii::$app->request->post()) &&
  $modelUser->load(Yii::$app->request->post()) &&
  Model::validateMultiple([$model,$modelUser])
  ) {
    if($modelUser->save()){
     $model->save();
    }
    return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);
  } else {
    return $this->render('update', [
     'model' => $model,
     'modelUser'=>$modelUser
    ]);
  }
}

protected function findModelUser($id)
{
  if (($model = MUser::findOne($id)) !== null) {
    return $model;
  } else {
    throw new NotFoundHttpException('The requested page does not exist.');
  }
}

ฟังก์ชัน update จะแตกต่างจาก create เล็กน้อยตรงที่ดึงข้อมูลมาก่อนเพื่อ update ซึ่งปกติหากเรา gii crud จะมี findModel() ซึ่งเป็นของ MEmp เพราะฉะนั้นเราจึงต้องสร้าง findModelUser() ขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อดึงข้อมูลส่วนของ user

ทดลอง create,update ข้อมูลดู

ในการทำ one form multiple model ส่วนที่สำคัญที่สุดจะมีเพียงส่วน Model::multipleValidate() เท่านั้น

แก้ไข models/MEmp.php

เพิ่มการ validate required เข้าไป และสร้าง relation เชื่อกับ model MUser เพิ่มคำอธิบายฟิวด์ในส่วน attributeLabels()

<?php

// ...

public function rules()
{
  return [
    [['title','name','surname'], 'required'],
    [['user_id'], 'integer'],
    [['title'], 'string', 'max' => 100],
    [['name', 'surname'], 'string', 'max' => 150]
  ];
}

public function attributeLabels()
{
  return [
    'id' => 'ID',
    'title' => 'Title',
    'name' => 'Name',
    'surname' => 'Surname',
    'user_id' => 'User ID',
    'username' => 'รหัสผู้ใช้งาน',
    'fullname' => 'ชื่อ-นามสกุล',
  ];
}

// ...

public function getUser(){
 return $this->hasOne(MUser::className(),['id'=>'user_id']);
}

public function getFullname(){
 return $this->title.$this->name.' '.$this->surname;
}

public function getUsername(){
 return $this->user->username;
}

แต่ละตัวมีหน้าที่ดังนี้

 • getUser() เป็นฟังก์ชันที่เอาไว้เชื่อมกับตาราง m_user
 • getFullname() แสดงคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล
 • getUsername() แสดงค่า username ของตาราง m_user ซึ่งเรียกผ่านตัว relation ที่ชื่อ getUser ตัวอย่างการเรียก ฟังก์ชัน เช่น $model->fullnam

โดยเราเตรียมฟังก์ชันเหล่านี้ไว้เพื่อใช้ในตอนแสดงผลที่ gridview หรือ DetailView หรือที่อื่นๆ ก็ได้

แก้ไข models/MUser.php

เพิ่มเฉพาะในส่วนฟังก์ชัน rules()

<?php

// ...

public function rules()
{
  return [
    [['username'], 'required'],
    [['id'], 'integer'],
    [['username', 'email'], 'string', 'max' => 150],
    ['email','email']
  ];
}

เพิ่มการค้นหาและจัดเรียงข้อมูล ( Filter & Sort )

เราจะเพิ่มเติมส่วนค้นหาและการจัดเรียงข้อมูลในส่วนของหัวคอลัมน์

แก้ไข models/MEmpSearch.php

ประกาศตัวแปรเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานใน model ได้เพราะ 2 ฟิวด์นี้ไม่มีอยู่จริงใน table m_emp

  public $fullname;
  public $username;

และอย่าลืมกำหนด validate ใน rule เพื่อให้ model สามารถใช้งาน 2 ฟิวด์นี้ได้

public function rules()
{
  return [
    [['id', 'user_id'], 'integer'],
    [['title', 'name', 'surname','fullname','username'], 'safe'],
  ];
}

เราจะเพิ่มส่วนการจัดเรียงข้อมูลเข้าไป มี fullname,username ดังนี้

$dataProvider->sort->attributes['fullname']=[
 'asc'=>['name'=>SORT_ASC,'surname'=>SORT_DESC],
 'desc'=>['name'=>SORT_DESC,'surname'=>SORT_DESC],
];
$dataProvider->sort->attributes['username']=[
 'asc'=>['m_user.username'=>SORT_ASC],
 'desc'=>['m_user.username'=>SORT_DESC],
];

ส่วนการค้นหาเพิ่ม fullname

 $query->andWhere('name like "%'.$this->fullname.'%" or surname like "%'.$this->fullname.'%" ');

โค้ดทั้งหมด

<?php

namespace backend\models;

use Yii;
use yii\base\Model;
use yii\data\ActiveDataProvider;
use backend\models\MEmp;

/**
 * MEmpSearch represents the model behind the search form about `backend\models\MEmp`.
 */
class MEmpSearch extends MEmp
{
  public $fullname;
  public $username;
  /**
   * @inheritdoc
   */
  public function rules()
  {
    return [
      [['id', 'user_id'], 'integer'],
      [['title', 'name', 'surname','fullname','username'], 'safe'],
    ];
  }

  /**
   * @inheritdoc
   */
  public function scenarios()
  {
    // bypass scenarios() implementation in the parent class
    return Model::scenarios();
  }

  /**
   * Creates data provider instance with search query applied
   *
   * @param array $params
   *
   * @return ActiveDataProvider
   */
  public function search($params)
  {
    $query = MEmp::find()->joinWith('user');

    $dataProvider = new ActiveDataProvider([
      'query' => $query,
    ]);

    $dataProvider->sort->attributes['fullname']=[
     'asc'=>['name'=>SORT_ASC,'surname'=>SORT_DESC],
     'desc'=>['name'=>SORT_DESC,'surname'=>SORT_DESC],
    ];
    $dataProvider->sort->attributes['username']=[
     'asc'=>['m_user.username'=>SORT_ASC],
     'desc'=>['m_user.username'=>SORT_DESC],
    ];

    $this->load($params);

    if (!$this->validate()) {
      // uncomment the following line if you do not want to return any records when validation fails
      // $query->where('0=1');
      return $dataProvider;
    }

    $query->andWhere('name like "%'.$this->fullname.'%" or surname like "%'.$this->fullname.'%" ');

    $query->andFilterWhere([
      'id' => $this->id,
      'user_id' => $this->user_id,
      'm_user.username' => $this->username,
    ]);


    // $query->andFilterWhere(['like', 'title', $this->title])
    //   ->andFilterWhere(['like', 'name', $this->name])
    //   ->andFilterWhere(['like', 'surname', $this->surname]);

    return $dataProvider;
  }
}

แก้ไข view/m-emp/index.php

เราจะปรับปรุงส่วนค้นหาใน GridView ขั้นตอนแรก เราจะเรียกใช้งาน fullname, username ที่เราได้สร้างไว้ที่ model MEmp

<?php

use yii\helpers\Html;
use yii\grid\GridView;

/* @var $this yii\web\View */
/* @var $searchModel backend\models\MEmpSearch */
/* @var $dataProvider yii\data\ActiveDataProvider */

$this->title = 'Memps';
$this->params['breadcrumbs'][] = $this->title;
?>

<div class="panel panel-default">
 <div class="panel-body">

  <h1><?= Html::encode($this->title) ?></h1>
  <?php // echo $this->render('_search', ['model' => $searchModel]); ?>

  <p>
    <?= Html::a('Create Memp', ['create'], ['class' => 'btn btn-success']) ?>
  </p>

  <?= GridView::widget([
    'dataProvider' => $dataProvider,
    'filterModel' => $searchModel,
    'columns' => [
      ['class' => 'yii\grid\SerialColumn'],
      //'id',
      // 'title',
      // 'name',
      // 'surname',
      // 'user_id',
      'fullname',
      'username',
      // [
      //  'attribute'=>'user_id',
      //  'value'=>'user.username'
      // ],
      [
       'class' => 'yii\grid\ActionColumn',
       'options'=>['style'=>'width:120px;'],
       'buttonOptions'=>['class'=>'btn btn-default'],
       'template'=>'<div class="btn-group btn-group-sm text-center" role="group"> {view} {update} {delete} </div>'
      ],
    ],
  ]); ?>

 </div>
</div>

ทดลองเพิ่มลบแก้ไข จะพบว่าเราสามารถบันทึกข้อมูลได้แล้ว และบันทึกได้พร้อมๆ กัน

ตรวจสอบความถูกต้องด้วย Transaction

เพื่อทำให้ระบบของเราน่าเชื่อถือมากขึ้นควรตรวจสอบการบันทึกข้อมูลว่าสำเร็จทุกตารางหรือไม่โดยใช้ Transaction เข้ามาช่วยตรวจสอบกระบวนการทำงานว่าถูกต้องหรือไม่

รูปแบบโครงสร้าง

use yii\base\Model;

$transaction = Model::getDb()->beginTransaction();
try {
  // ...โค้ดส่วนที่เราต้องการดัก errror
  $transaction->commit();
} catch (\Exception $e) {
 // เมื่อมี error
  $transaction->rollBack();
}

เมื่อนำมารวมกับ actionCreate() จะได้ประมาณนี้

public function actionCreate()
  {
    $modelEmp = new MEmp();
    $modelUser = new MUser();

    if($modelEmp->load(Yii::$app->request->post()) &&
      $modelUser->load(Yii::$app->request->post()) &&
      Model::validateMultiple([$modelEmp,$modelUser]))
    {
     $transaction = $modelUser::getDb()->beginTransaction();
     try {
      if($modelUser->save()){
       $modelEmp->user_id = $modelUser->id;
       $modelEmp->save();
      }
       $transaction->commit();
     } catch (\Exception $e) {
       $transaction->rollBack();
     }
      return $this->redirect(['view', 'id' => $modelEmp->id]);
    } else {
      return $this->render('create', [
        'model' => $modelEmp,
        'modelUser'=>$modelUser
      ]);
    }
  }

เพิ่ม relation เองโดยให้ model จัดการ

เป็นการใช้ความสามารถของ model คือ link() โดยที่เราไม่ต้องตั้งค่า id เพื่อให้มัน relation กัน เราสามารถเรียกใช้ link() แทนเดียวมันทำให้เอง

ปกติ

// ...

if($modelUser->save()){
 $modelEmp->user_id = $modelUser->id;
 $modelEmp->save();
}

//...

ใช้ความสามารถของ model โดยใช้ link() (ดูเพิ่มเติม)

// ...

 if($modelUser->save()){
  $modelEmp->link('user',$modelUser); // easy way saving relations
 }

//...

สรุป

หลักการของการบันทึกทีละหลายๆ model ในฟอร์มเดียว มีแค่ 3 จุดคือ

 1. ต้องสร้าง object model ที่เราต้องการใช้แล้วส่งไปแสดงผลที่ฟอร์ม
 2. ในตอนรับข้อมูลจาการ submit ต้องใช้ load() แยกกัน ส่วน validate ใช้ Model::multipleValidate() ร่วมกัน
 3. บันทึกตารางหลักก่อนแล้วค่อยบันทึกตารางรองอื่นๆ ตามลำดับ

คิดว่าคงทำให้เราพอเข้าใจหลักการทำงานเบื้องต้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานแบบต่างๆ ได้ นะครับ ^ ^

ตัวอย่าง SourceCode

@dixonsatit