เห็น button group ใน bootstrap มันสวยดีก็เลยจับมาใส่ใน actionColumn ซักหน่อย ของเดิมดูยาก บางทีมองแทบไม่ออกว่ามันคือปุ่ม

ตัวอย่าง

<?= GridView::widget([
   'dataProvider' => $dataProvider,
   'filterModel' => $searchModel,
   'columns' => [
     ['class' => 'yii\grid\SerialColumn'],
     //.......... someting column
     [
      'class' => 'yii\grid\ActionColumn',
      'options'=>['style'=>'width:120px;'],
      'buttonOptions'=>['class'=>'btn btn-default'],
      'template'=>'<div class="btn-group btn-group-sm text-center" role="group"> {view} {update} {delete} </div>'
     ],
  ]
 ]);?>