ในตัวอย่างนี้ได้สร้างฟอร์มบันทึกข้อมูลพนักงาน ดูโครงสร้าง ตารางได้ที่

ทำการ gii model, gii crud ให้กับ ตาราง employee จากนั้นปรับแต่งฟอร์มตามรูปแบบต่อไปนี้

ไปที่ไฟล์ /views/employee/_form.php

เปลี่ยนไปใช้งาน ActiveForm ของ Bootstrap

use yii\widgets\ActiveForm;

เปลี่ยนเป็น

use yii\bootstrap\ActiveForm;

จัดฟอร์มให้เป็นแนวนอน

ปกติฟอร์มที่ crud มานั้นจะเป็นแนวตั้ง เราสามารถเปลี่ยนเป็นแนวนอนได้ดังนี้ php <?php $form = ActiveForm::begin(['layout' => 'horizontal']); ?> จากเดิม

vertical

จะได้แบบนี้

vertical

การแบ่งให้คอลัมน์ให้ Field

ตัวอย่างนี้จะไม่ได้ใช้ฟอร์มแบบแนวนอน (horizontal) ลองแบบแนวนอนแล้วยาก.. ฮา เอาแบบนี้ก่อนละกัน ถ้าทำได้จะมาบอกใหม่นะ

เปลี่ยนเป็นแบบเดิมก่อน.. php <?php $form = ActiveForm::begin(); ?>

เราสามารถแสดงผลข้อมูลของฟิวด์ให้อยู่ในแถวเดียวกันได้ ตัวอย่างจะใช้ คำนำหน้า,ชื่อ,นามกลุมมาไว้แถวเดียวกัน

แถวเดียวกัน

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจ Grid system ของ Bootstrap ก่อน

โดย Grid system จะมี 4 ขนาดคือ - Phones ใช้ class col-xs- คือหน้าจอที่มีขนาดกว้างน้อยกว่า 768 px ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกมือถือ - Tablets ใช้ class col-sm- หน้าจอที่มีขนาดกว้างมากกว่า 768px ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก tablets - Desktops ใช้ class col-md- หน้าจอที่มีขนาดกว้างมากกว่า 992px ส่วนใหญ่ก็โน้ดบุ้คหรือเดสก์ท๊อป - Large Desktops ใช้ class col-lg- หน้าจอที่มีขนาดกว้างมากกว่า 1200 px ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดสก์ท๊อปหรือที่ใช้จอใหญ่ๆ

ในการใช้งานเราจะแบ่งคอลัมน์สูงสุดได้เพียง 12 คอลัมน์

แบ่ง 2 คอลัมน์ สำหรับหน้าจอ Mobile และ Tablets

แบ่งเป็น 2 คอลัมน์ และในตัวอย่างจะมี 2 เงื่อนไขคือ - col-sm- Tablets ถ้าความกว้างหน้าจอมากกว่า 768px และไม่เกิน 992px จะแสดงเป็น 3 คอลัมน์ - col-md- Desktops ถ้าความกว้างหน้าจอมากกว่า 992px ขึั้นไปก็จะแบ่งเป็น 3 คอลัมน์ แต่คอลัมน์จะกว้างกว่า

<div class="row">
  <div class="col-sm-6 col-md-6">
    <?= $form->field($model, 'position_id')->textInput() ?>
  </div>
  <div class="col-sm-6 col-md-6">
    <?= $form->field($model, 'mobile_phone')->textInput(['maxlength' => 20]) ?>
  </div>
</div>

แบ่ง 3 คอลัมน์ สำหรับหน้าจอ Mobile, Tablets และ Desktop

เราสามารถกำหนดขนาดหน้าจอได้มากกว่า 1 อัน ตัวอย่างนี้กำหนด 3 ขนาด

<div class="row">
  <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-4">
    <?= $form->field($model, 'email')->textInput(['maxlength' => 100]) ?>
  </div>
  <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-4">
    <?= $form->field($model, 'birthday')->textInput() ?>
  </div>
  <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4">
    <?= $form->field($model, 'salary')->textInput() ?>
  </div>
</div>

ตัวอย่าง

col-xs- Browser มันเช็คว่าเป็นหน้าจอที่ขนาดน้อยกว่า 768px จะแบ่งเป็น 2 คอลัมน์เท่าๆ กันด้านละ 6 แต่คอลัมน์ที่ 3 ตั้งค่าไว้ที่ 12 จะตกไปอยู่แถวถัดไป แต่ถ้าน้อยกว่า

3 column

col-sm- browser มันเช็คว่าเป็นหน้าจอที่ขนาดมากกว่า 768px จะแบ่งเป็น 3 คอลัมน์เท่าๆ กัน

3 column

col-md- browser มันเช็คว่าเป็นหน้าจอที่ขนาดมากกว่า 992px จะแบ่งเป็น 3 คอลัมน์เท่าๆ กัน

3 column

## การใช้งาน DateField

ต้องทำการติดตั้ง yii2-jui ก่อน

รันคำสั่ง

composer require --prefer-dist yiisoft/yii2-jui

หรือ

"yiisoft/yii2-jui": "~2.0.0"

เพิ่มที่ไฟล์ composer.json แล้วรันคำสั่งคอมมาน composer update - dateFormat จัด format date ที่จะทำการบันทึก - changeMonth ให้มีตัวเลือกเดือน - changeYear ให้มีตัวเลือกปี

 <?= $form->field($model, 'birthday')->widget(DatePicker::classname(), [
    'language' => 'th',
    'dateFormat' => 'yyyy-MM-dd',
    'clientOptions'=>[
     'changeMonth'=>true,
     'changeYear'=>true,
    ],
    'options'=>['class'=>'form-control']
   ]) ?>