ในกรณที่เราสร้าง aplication แบบ advance ตัวโปรเจคจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ backend, frontend ซึ่งเราสามารถสร้าง link เชื่อมกันระหว่าง backend & frontend โดยใช้ urlManager

Frontend ลิ้งไปที่ Backend

แก้ไปไฟล์ frontend/config/main.php เพิ่ม urlManagerBackend เข้าไป

<?php
'component'=>[
  ...........
   'urlManager' => [
      'class' => 'yii\web\urlManager',
      'enablePrettyUrl' => false,
      'showScriptName' => true,
   ],
   'urlManagerBackend' => [
      'class' => 'yii\web\urlManager',
      'baseUrl' => '/projectName/backend/web',
      'scriptUrl'=>'/projectName/backend/web/index.php',
      'enablePrettyUrl' => false,
      'showScriptName' => true,
   ],
  ...........
 ]
 ?>

เรียกใช้งาน

<?php
echo Yii::$app->urlManagerBackend->createAbsoluteUrl(['site/index','id'=>4]);
echo Yii::$app->urlManagerBackend->createUrl(['site/index','id'=>4]);
echo Yii::$app->urlManagerBackend->getBaseUrl();
echo Yii::$app->urlManagerBackend->getHostInfo();
echo Yii::$app->urlManagerBackend->getScriptUrl();
?>

Backend ลิ้งไปที่ Frontend

แก้ไปไฟล์ backend/config/main.php เพิ่ม urlManagerFrontend เข้าไป

<?php
'component'=>[
  ...........
   'urlManager' => [
      'class' => 'yii\web\urlManager',
      'enablePrettyUrl' => false,
      'showScriptName' => true,
   ],
   'urlManagerFrontend' => [
      'class' => 'yii\web\urlManager',
      'baseUrl' => '/projectName/frontend/web',
      'scriptUrl'=>'/projectName/frontend/web/index.php',
      'enablePrettyUrl' => false,
      'showScriptName' => true,
   ],
  ...........
 ]
 ?>

เรียกใช้งาน

<?php
echo Yii::$app->urlManagerFrontend->createAbsoluteUrl(['site/index','id'=>4]);
echo Yii::$app->urlManagerFrontend->createUrl(['site/index','id'=>4]);
echo Yii::$app->urlManagerFrontend->getBaseUrl();
echo Yii::$app->urlManagerFrontend->getHostInfo();
echo Yii::$app->urlManagerFrontend->getScriptUrl();
?>