upload file

เราจะทำการสร้างฟอร์มอัพโหลดข้อมูลและเก็บข้อมูลชื่อไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ json เพื่อประหยัดฟิวด์ และเราจะใช้ widget fileinput เป็น Widget ของ krajee เจ้าเก่า ซึ่งรวมอยู่ในแพ็คเก็จ Yii2 Widget อยู่แล้ว ติดตั้งทีเดียวได้ครบเลย ^

ในตัวอย่างนี้มี 3 แบบ - Upload ทีละไฟล์เก็บข้อมูลเป็น json ใช้ฟิวด์เดียว - Upload ทีละหลายๆ ไฟล์ เก็บข้อมูลเป็น json ใช้ฟิวด์เดียว

เก็บเป็น json ก็เพราะสามารถเก็บข้อมูลได้เยอะขึ้น และไม่จำเป็นต้องเพิ่มฟิวด์

ในตัวอย่างนี้จะสร้างฟอร์มไว้เก็บข้อมูล freelance ข้อมูลไฟล์สัญญา ไฟล์ข้อมูลต่างๆ ไฟล์ข้อมูลรูปภาพ

การติดตั้ง Widget

รันคำสั่งเพื่อทำการติดตั้ง

composer require kartik-v/yii2-widgets "*"

หรือเพิ่ม

"kartik-v/yii2-widgets": "*"

ที่แท็ค require ในไฟล์ composer.json จากนั้น composer update

Create Model

ทำการสร้าง gii Model Freelance, และทำการสร้าง gii CRUD Freelance

Validating Input

หลังจากสร้าง Model เสร็จเราจะทำการปรับแต่ง Rules() เพื่อเป็นการ Validating Input ของเรา ซึ่ง Yii 2 มีให้มาครบเลย เช่น email, date, url ฯลฯ ในฟอร์มนี้เราจะใช้ file เพราะเราจะทำการ upload file

รายการ validate ทั้งหมดดูได้ที่นี่

เปิดไฟล์ /models/Freelance.php

เพิ่มฟิวด์ covenant ที่จะเก็บข้อมูลไฟล์สัญญาจ้าง และ docs เก็บไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กำหนด type validate เป็น file

<?php
//.......
public function rules()
{
  return [
    [['title'],'required'],
    [['description'], 'string'],
    [['start_date', 'end_date', 'succes_date', 'create_date'], 'safe'],
    [['ref'], 'string', 'max' => 20],
    [['title'], 'string', 'max' => 255],
    [['covenant'],'file','maxFiles'=>1], //<---
    [['docs'],'file','maxFiles'=>10] //<---
  ];
}
//.......
?>

Create Form

ในส่วนของ form เราต้องเพิ่ม attribute enctype="multipart/form-data" ส่วนใหญ่หลายๆ คนอาจลืมผมก็เคยลืม ฮา..

ไปที่ไฟล์ /views/freelance/_form.php แก้ไข ActiveForm ให้เป็นดังนี้

<?php $form = ActiveForm::begin(['options' => ['enctype' => 'multipart/form-data']]) ?>

จากนั้นก็ปรับ layout from ตามใจชอบ ดูรายละเอียดการปรับ layout form ได้ที่นี่

form-upload-layout.

<?php
use yii\helpers\Html;
use yii\widgets\ActiveForm;
/* @var $this yii\web\View */
/* @var $model app\models\Freelance */
/* @var $form yii\widgets\ActiveForm */
?>
<div class="freelance-form">

  <?php $form = ActiveForm::begin(); ?>

   <?= $form->field($model, 'ref')->hiddenInput()->label(false); ?>

  <?= $form->field($model, 'title')->textInput(['maxlength' => 255]) ?>

  <?= $form->field($model, 'description')->textarea(['rows' => 3]) ?>

  <?= $form->field($model, 'covenant')->textInput(['maxlength' => 100]) ?>

  <?= $form->field($model, 'docs')->textarea(['rows' => 6]) ?>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-4 col-md-4"> <?= $form->field($model, 'start_date')->textInput() ?></div>
    <div class="col-sm-4 col-md-4"><?= $form->field($model, 'end_date')->textInput() ?></div>
    <div class="col-sm-4 col-md-4"><?= $form->field($model, 'succes_date')->textInput() ?></div>
  </div>

  <div class="form-group">
    <?= Html::submitButton('<i class="glyphicon glyphicon-plus"></i> '.($model->isNewRecord ? 'Create' : 'Update'), ['class' => ($model->isNewRecord ? 'btn btn-success' : 'btn btn-primary').' btn-lg btn-block']) ?>
  </div>

  <?php ActiveForm::end(); ?>

</div>
?>

จากนั้นเราจะทำการเปลี่ยนจาก input เป็น file โดยใช้ File Input Widget ทำการเรียก File Input Widget เข้ามาก่อน

use kartik\widgets\FileInput;

จากนั้นเปลี่ยน textInput จากของเดิมแบบนี้

<?= $form->field($model, 'covenant')->textInput(['maxlength' => 100]) ?>

และทำการเรียกใช้งาน FileInput และกำหนดค่าต่างๆ

<?= $form->field($model, 'covenant')->widget(FileInput::classname(), [
  //'options' => ['accept' => 'image/*'],
  'pluginOptions' => [
    'initialPreview'=>[],
    'allowedFileExtensions'=>['pdf'],
    'showPreview' => false,
    'showRemove' => true,
    'showUpload' => false
   ]
]); ?>
 • 'options' => ['accept' => 'image/*'] ถ้าเราใช้ upload รูปภาพอย่างเดียว
 • initialPreview เป็นการนำข้อมูลที่เคยบันทึกไปแล้วมาแสดงที่ thumbnail
 • allowedFileExtensions กำหนดให้เราสามารถอัพโหลดไฟล์ format ใหนบ้าง
 • showRemove ให้มีปุ่มยกเลิกในกรณีที่เราต้องการเลือกไฟล์ใหม่
 • showUpload เป็นปุ่ม upload file แบบ ajax ซึ่งตอนนี้เรายังไม่ใช้กับฟิวด์นี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับฟิวด์ covenang ผมกำหนดให้สามารถอัพโหลดได้ทีละไฟล์

ส่วนฟิวด์ docs ผมจะให้สามารถอัพโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์ สังเกตุตรงชื่อผมจะใส่ docs[] เพื่อให้ส่งไฟล์ไปอัพโหลดได้ทีละหลายๆ ไฟล์ และเซ็ตค่า widget multiple=true

อย่าลืมเช็ค Server Environment php.ini กำหนดค่าเท่าไหร่แล้วแต่ความเหมาะสมของเรานะครับ - file_uploads = On - max_file_uploads = 10 - upload_max_filesize = 50M - post_max_size = 50M

<?= $form->field($model, 'docs[]')->widget(FileInput::classname(), [
'options' => [
  //'accept' => 'image/*',
  'multiple' => true
],
'pluginOptions' => [
  'initialPreview'=>[],
  //'allowedFileExtensions'=>['pdf'],
  'showPreview' => false,
  'showCaption' => true,
  'showRemove' => true,
  'showUpload' => false
 ]
]); ?>

หลังจากนั้นลองดูฟอร์มที่เราได้ปรับแต่งแล้ว ก็จะได้ฟอร์มอัพโหลดที่ค่อนข้างดูดีทีเดียว ไม่ใช่แค่สวย แต่มันยังทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นอีกด้วย แจ่มๆ ^

upload

ทดลองการ Validate ไฟล์

ฟิวด์แรก covenant

ทดลองเลือกไฟล์ที่ไม่ใช่ pdf ก็จะได้ error แบบนี้ และสามารถเลือกได้แค่ไฟล์เดียวเพราะเรากำหนดไว้ที่ Rules() ใน model ไว้แล้ว

upload

ถ้าเลือกไฟล์ถูกต้อง ก็จะแสดงแบบนี้ เห้ย! สวยใช้ได้เลย

upload

ฟิวด์ที่สอง docs

ฟิวด์นี้เรากำหนดไว้ว่าให้สามารถอัพโหลดได้ทีละหลายๆ ไฟล์ และเลือกได้หลายๆ นามสกุลไฟล์ 'pdf','doc','docx','xls','xlsx'

ลองเลือกหลายๆ ไฟล์

ต้องกดปุ่ม Ctl หรือ command ถ้าเป็น mac ค้างไว้แล้วเลือกไฟล์

upload

ลองเลือกเกินที่กำหนดไว้

upload

ลองเลือกนามสกุลไฟล์ที่ไม่ได้ระบุไว้

upload

จริงๆ แล้ว UploadFile ของเดิมๆ ที่มากับ yii 2 ก็ใช้ได้นะครับเพียงแค่หน้าตาอาจไม่สวย

อีกนิดเราสามารถให้ Widget โชว์ thumbnail ไฟล์ที่เราได้เลือกไว้ได้โดยปรับการตั้งค่าใหม่เป็น php 'showPreview' => true, จะแสดงรายการที่เราได้เลือกไว้ แบบนี้ ! โอ้วพระสงฆ์

upload

เสร็จสิ้นในการเตรียมในส่วนของ front end เดี่ยวไปสร้าง controller และ model กัน

ปรับปรุง Model Freelance

เพื่อให้สามารถเรียก path ที่เก็บไฟล์และ url ที่เก็บไฟล์ได้โดยเราจะสร้างฟังก์ชั่นชึ้นมา 2 ตัวคือ getUploadPath(),getUploadUrl()

โดยเป็น static function เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้ง่ายๆ โดยไม่ต้อง new Object และประการตัวแปร UPLOAD_FOLDER เป็น static เหมือนกันเพื่อกำหนดค่า folder ที่อัพโหลดได้เวลาเปลี่ยนชื่อจะได้เปลี่ยนที่เดียว

const UPLOAD_FOLDER = 'freelances';

//...........

public static function getUploadPath(){
  return Yii::getAlias('@webroot').'/'.self::UPLOAD_FOLDER.'/';
}

public static function getUploadUrl(){
  return Url::base(true).'/'.self::UPLOAD_FOLDER.'/';
}

Create Controller

เราจะทำการแก้ไข Controller Freelance โดยหลักๆ เราจะสร้าง function สำหรับ upload file ขี้นมา 2 ตัว แบบอัพโหลดทีละไฟล์ และแบบอัพโหลดทีละหลายๆ ไฟล์

สร้างฟังก์ชั่นอัพโหลดทีละ 1 ไฟล์

เราจะเก็บข้อมูลในฟิวด์ covenant เป็น json เพื่อให้สามารถทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์เพื่อเก็บบน server โดยไม่มีโอกาสซ้ำชื่อกันและเมื่อดาวน์โหลดไฟล์ก็จะส่งเป็นชื่อไฟล์เดิมลงมา

ฟังก์ชั่นนี้จะรับค่า 2 ค่าคือ $model,$tempFile

$tempFile มีไว้เพื่อเก็บชื่อไฟล์เดิม เพื่อเอาไว้ใช้ในกรณีแก้ไขข้อมูล หากการแก้ไขข้อมูลนั้นไม่ได้มีการอัพโหลดไฟล์ใหม่ ก็จะใช้ค่าเดิมจาก $tempFile เพราะเวลาที่ submit form แล้วไม่ได้อัพโหลดไฟล์ใหม่ ค่าจะเป็น null ทำให้ค่าเดิมที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้จะถูก update เป็น null ตามไปด้วย เราจึงใช้ค่าจาก $tempFile มาใช้เพื่อให้ข้อมูลเหมือนเดิม

จากนั้นจะทำการเก็บชื่อไฟล์เดิมและชื่อไฟล์ใหม่ไว้เป็น array และนำมาแปลงค่าให้เป็น json แล้วส่งค่ากลับออกไปเป็น string ในรูปแบบ json เพื่อนำไปบันทึกข้อมูล

use file เพิ่มเติม

use yii\web\UploadedFile;
use yii\helpers\BaseFileHelper;
use yii\helpers\Json;
use yii\helpers\ArrayHelper;

สร้าง function

<?php
private function uploadSingleFile($model,$tempFile=null){
    $file = [];
    $json = '';
    try {
       $UploadedFile = UploadedFile::getInstance($model,'covenant');
       if($UploadedFile !== null){
         $oldFileName = $UploadedFile->basename.'.'.$UploadedFile->extension;
         $newFileName = md5($UploadedFile->basename.time()).'.'.$UploadedFile->extension;
         $UploadedFile->saveAs(Freelance::UPLOAD_FOLDER.'/'.$model->ref.'/'.$newFileName);
         $file[$newFileName] = $oldFileName;
         $json = Json::encode($file);
       }else{
        $json=$tempFile;
       }
    } catch (Exception $e) {
      $json=$tempFile;
    }
    return $json ;
  }
  ?>

สร้างฟังก์ชั่นอัพโหลดทีละหลายๆ ไฟล์

ฟังก์ชันนี้ก็จะคล้ายๆ กับ uploadSingleFile() แต่ต่างกันที่สามารถอัพโหลดได้ทีละหลายๆ ไฟล์ และก็จะรับค่า parameter เหมือนกันคือ $model,$tempFile

<?php
private function uploadMultipleFile($model,$tempFile=null){
      $files = [];
      $json = '';
      $tempFile = Json::decode($tempFile);
      $UploadedFiles = UploadedFile::getInstances($model,'docs');
      if($UploadedFiles!==null){
        foreach ($UploadedFiles as $file) {
          try {  $oldFileName = $file->basename.'.'.$file->extension;
              $newFileName = md5($file->basename.time()).'.'.$file->extension;
              $file->saveAs(Freelance::UPLOAD_FOLDER.'/'.$model->ref.'/'.$newFileName);
              $files[$newFileName] = $oldFileName ;
          } catch (Exception $e) {

          }
        }
        $json = json::encode(ArrayHelper::merge($tempFile,$files));
      }else{
        $json = $tempFile;
      }
      return $json;
  }
  ?>

สร้างฟังก์ชันเพื่อสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์

ฟังชั่นนี้ก็ง่ายๆ เอาไว้สำหรับสร้าง folder ไว้เก็บไฟล์ในแต่ละ id เพื่อให้แยกไฟล์ได้เป็นระเบียบและเพื่อการค้นหาด้วย

<?php
private function CreateDir($folderName){
  if($folderName != NULL){
    $basePath = Freelance::getUploadPath();
    if(BaseFileHelper::createDirectory($basePath.$folderName,0777)){
      BaseFileHelper::createDirectory($basePath.$folderName.'/thumbnail',0777);
    }
  }
  return;
}
?>

เรียกใช้งานตอน Create

เราจะเรียกใช้งานที่ actionCreate เพื่ออัพโหลดไฟล์ โดยของเดิมจะเป็นแบบนี้

<?php
public function actionCreate()
{
   $model = new Freelance();

   if ($model->load(Yii::$app->request->post()) && $model->save()) {
       return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);
   } else {
     return $this->render('create', [
       'model' => $model,
     ]);
   }
}?>

จากนั้นเพิ่มอัพโหลดไฟล์และเรียใช้งาน CreateDir เข้าไป ตามด้านล่าง

<?php
public function actionCreate()
{
  $model = new Freelance();

  if ($model->load(Yii::$app->request->post()) ) {

    $this->CreateDir($model->ref);

    $model->covenant = $this->uploadSingleFile($model);
    $model->docs = $this->uploadMultipleFile($model);

    if($model->save()){
       return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);
    }

  } else {
     $model->ref = substr(Yii::$app->getSecurity()->generateRandomString(),10);
  }

  return $this->render('create', [
    'model' => $model,
  ]);
}?>

หลักการทำงานของฟังก์ชันคือ

ในครั้งแรก - เช็คว่ามีการ submit form มาหรือไม่ - ถ้าไม่มีก็จะทำการสร้างรหัส random string มาเก็บไว้ที่ฟิวด์ ref เพื่อใช้ในกรณีอัพโหลดแบบ ajax เพื่อให้อัพโหลดไฟล์ได้ก่อนที่จะมีการ submit เพื่อบันทึกข้อมูล หากไม่มีเราจะต้องใช้ pk ซึ่งมันต้องรอบันทึกก่อน เราจึงทำการสร้างรหัสนี้ขึ้นมาใช้ - จากนั้นก็ render form ปกติ

เมื่อมีการ submit - ทำการสร้าง folder เพื่อเก็บไฟล์โดยใช้ ref - เมื่อมีการ submit ก็จะมีการเรียกใช้งาน uploadSingleFile,uploadMultipleFile และเมื่ออัพโหลดไฟล์เสร็จจะคืนค่ากลับมาเป็น string json ถ้าไม่มีไฟล์ก็จะคืนค่าเป็น null

เรียกใช้งานตอน Update

ทำการแก้ไขไฟล์ controller/Freelance.php actionUpdate ซึ่งจะคล้ายกับ create ต่างกันนิดหน่อยตรงที่ต้องเก็บค่าไฟล์เดิมไว้ก่อน เพื่อใช้ในกรณีไม่ได้มีการอัพโหลดไฟล์

<?php
public function actionUpdate($id)
{
  $model = $this->findModel($id);
  $tempCovenant = $model->covenant;
  $tempDocs   = $model->docs;
  if ($model->load(Yii::$app->request->post())) {
    $model->covenant = $this->uploadSingleFile($model,$tempCovenant);
    $model->docs = $this->uploadMultipleFile($model,$tempDocs);
    if($model->save()){
      return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);
    }
  }

  return $this->render('update', [
    'model' => $model,
  ]);
}
?>

และสร้างฟังก์ชันในการดึงไฟล์มาแสดง thumbnail ในตอนแก้ไขข้อมูลที่ฟอร์ม ที่ตัว widget upload file เพิ่มที่ไฟล์ modeles/Freelance.php

<?php
public function initialPreview($data,$field,$type='file'){
    $initial = [];
    $files = Json::decode($data);
    if(is_array($files)){
       foreach ($files as $key => $value) {
        if($type=='file'){
          $initial[] = "<div class='file-preview-other'><h2><i class='glyphicon glyphicon-file'></i></h2></div>";
        }elseif($type=='config'){
          $initial[] = [
            'caption'=> $value,
            'width' => '120px',
            'url'  => Url::to(['/freelance/deletefile','id'=>$this->id,'fileName'=>$key,'field'=>$field]),
            'key'  => $key
          ];
        }
        else{
          $initial[] = Html::img(self::getUploadUrl().$this->ref.'/'.$value,['class'=>'file-preview-image', 'alt'=>$model->file_name, 'title'=>$model->file_name]);
        }
       }
   }
  return $initial;
}
?>

ทำการแก้ไขไฟล์ views/freelance/_form.php เพิ่มการเรียกใช้งานเพื่อแสดง thumbnail ไฟล์ในตอนแก้ไข

<?= $form->field($model, 'docs[]')->widget(FileInput::classname(), [
  'options' => [
    //'accept' => 'image/*',
    'multiple' => true
  ],
  'pluginOptions' => [
    'initialPreview'=>$model->initialPreview($model->docs,'docs','file'), //<-----
    'initialPreviewConfig'=>$model->initialPreview($model->docs,'docs','config'),//<-----
    'allowedFileExtensions'=>['pdf','doc','docx','xls','xlsx'],
    'showPreview' => true,
    'showCaption' => true,
    'showRemove' => true,
    'showUpload' => false,
    'overwriteInitial'=>false
  ]
  ]); ?>

ทดลองอัพโหลดไฟล์

เมื่ออัพโหลดไฟล์เสร็จ เราจะได้ข้อมูล json ออกมาแบบนี้

view-upload

โดยข้อมูลจะเก็บเป็น key กับ value ซึ่ง key จะเป็นชื่อไฟล์จริงๆ ใน server และ value จะเป็นชื่อไฟล์ก่อนอัพโหลดไฟล์

เราจะทำการเปลี่ยนข้อมูลจาก json เป็น link เพื่อให้สามารถคลิก download ได้โดยเพิ่ม function listDownloadFiles() ใน Model Freelance ฟังก์ชันนี้จะใช้ได้ทั้ง 2 ฟิวด์ docs,covenant

<?php
public function listDownloadFiles($type){
 $docs_file = '';
 if(in_array($type, ['docs','covenant'])){

     $data = $type==='docs'?$this->docs:$this->covenant;
     $files = Json::decode($data);
    if(is_array($files)){
       $docs_file ='<ul>';
       foreach ($files as $key => $value) {
        $docs_file .= '<li>'.Html::a($value,['/freelance/download','id'=>$this->id,'file'=>$key,'file_name'=>$value]).'</li>';
       }
       $docs_file .='</ul>';
    }
 }

 return $docs_file;
}
?>

เรียกใช้งานที่ views/freelance/view.php

<?= DetailView::widget([
    'model' => $model,
    'attributes' => [
      'title',
      'description:ntext',
      ['attribute'=>'covenant','value'=>$model->listDownloadFiles('covenant'),'format'=>'html'],
      ['attribute'=>'docs','value'=>$model->listDownloadFiles('docs'),'format'=>'html'],
      'start_date',
      'end_date',
      'success_date',
      'create_date',
    ],
  ]) ?>

จะแสดงผลแบบนี้

view-upload

สร้าง function สำหรับ download file

ในการแสดงผลในหน้า view นั้นจะยังคลิกดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้เราต้องสร้าง function สำหรับ download ไฟล์ เพื่อไม่ให้เป็นการ link ไฟล์โดยตรง

เพิ่ม actionDownload ที่ controllers/Freelance.php

<?php
public function actionDownload($id,$file,$file_name){
  $model = $this->findModel($id);
   if(!empty($model->ref) && !empty($model->covenant)){
      Yii::$app->response->sendFile($model->getUploadPath().'/'.$model->ref.'/'.$file,$file_name);
  }else{
    $this->redirect(['/freelance/view','id'=>$id]);
  }
}
?>

เราจะได้ไฟล์ตามชื่อไฟล์จริง ที่เคยอัพโหลดไว้ และ actionDownload จะส่งไฟล์ให้ client โดยไม่ได้ link ไฟล์ตรงๆ

view-upload

จากตัวอย่างเราจะเห็นว่าเราสามารถเก็บข้อมูลการอัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ json ได้ซึ่งทำให้เราไม่ต้องสร้างฟิวด์หลายๆ ฟิวด์

ดาวโหลดโค้ดได้ที่นี่