หากคุณเคยใช้ flashMessage มาบ้างแล้ว หากยังไม่เคยใช้ ลองอ่านที่นี่ คุณอาจจะรูสึกว่ามันไม่ค่อยสวยเลย วันนี้ผมมี yii2-widget-growl มาแนะนำ ซึ่งตัวนี้สวยงามและน่าใช้เลยทีเดียว

ก่อนอื่นไปติดตั้งกันก่อน yii2-widget-growl

composer require kartik-v/yii2-widget-growl "*"

กำหนดค่า

<?php
  Yii::$app->getSession()->setFlash('alert1', [
    'type' => 'success',
    'duration' => 12000,
    'icon' => 'fa fa-users',
    'title' => Yii::t('app', Html::encode('Submission')),
    'message' => Yii::t('app',Html::encode('บันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย')),
    'positonY' => 'top',
    'positonX' => 'right'
  ]);

   Yii::$app->getSession()->setFlash('alert2', [
    'type' => 'warning',
    'duration' => 12000,
    'icon' => 'fa fa-users',
    'title' => Yii::t('app',Html::encode('Submission')),
    'message' => Yii::t('app', Html::encode('นำเข้าข้อมูลเร็จเรียบร้อย..')),
    'positonY' => 'top',
    'positonX' => 'right'
  ]);
?>

การแสดงผล

<?php
use Yii;
use yii\helpers\Html;

//Get all flash messages and loop through them
<?php foreach (Yii::$app->session->getAllFlashes() as $message):; ?>
<?php
echo \kartik\widgets\Growl::widget([
  'type' => (!empty($message['type'])) ? $message['type'] : 'danger',
  'title' => (!empty($message['title'])) ? Html::encode($message['title']) : 'Title Not Set!',
  'icon' => (!empty($message['icon'])) ? $message['icon'] : 'fa fa-info',
  'body' => (!empty($message['message'])) ? Html::encode($message['message']) : 'Message Not Set!',
  'showSeparator' => true,
  'delay' => 1, //This delay is how long before the message shows
  'pluginOptions' => [
    'delay' => (!empty($message['duration'])) ? $message['duration'] : 3000, //This delay is how long the message shows for
    'placement' => [
      'from' => (!empty($message['positonY'])) ? $message['positonY'] : 'top',
      'align' => (!empty($message['positonX'])) ? $message['positonX'] : 'right',
    ]
  ]
]);
?>
<?php endforeach; ?>