เชื่อว่าหลายๆ คนอาจจะไม่ชอบธีมเดิมๆ ที่ Yii 2 มีมาให้ ซึ่งเป็น Bootstrap ส่วนตัวผมเองมองว่ามันก็สามารถใช้งานได้ดี และมี component มาให้ครบ แทบจะไม่ต้องหาอะไรเพิ่ม แต่การใช้งานจริงๆ เราคงไม่สามารถใช้แค่ธีม Bootstrap แบบเดิมๆ ได้ (มันคงเบื่อกันบ้างแหละ ^ )

update ตอนนี้ผมทำเป็น theme ไว้แล้ว สามารถติดตั้งได้เลยที่นี่

วันนี้จะแนะนำการเปลี่ยนธิมของ Yii 2 ซึ่งทำได้ง่ายมาก แค่เปลี่ยนคอนฟิกใน main.php ในส่วนของ components -> view ให้มันไปเรียกใช้งานธีมของเราที่ได้ตั้งค่าไว้ (แค่นี้เองหรอ ดูเหมือนง่าย ง่ายเฉพาะคอนฟิกครับ ฮา..)

ในส่วนของการตั้งค่า App Basic จะอยู่ที่ config/main.php ถ้าเป็น App Advance จะ Backend จะอยู่ที่ backend/config/main.php Frontend จะอยู่ที่ frontend/config/main.php

'view' => [
   'theme' => [
     'pathMap' => [
      '@app/views' => '@app/themes/adminlte'
     ],
   ],
],

หลัการทำงาน

หลักการทำงานของ view ใน Yii 2 เมื่อ Web Application ของเราทำงานมันจะไป render ไฟล์ view ที่โฟลเดอร์ดีฟอลด์ views ก่อน จากนั้นก็จะเช็คว่ามีการเรียกใช้งานที่คอนโทรเลอร์ใหน มันก็จะไปค้นที่โฟล์เดอร์ที่มีชื่อตามคอนโทรเลอร์นั้นในไฟลเดอร์ views

ในการสร้างธีม เราสามารถตั้งค่าให้มันเปลี่ยนเส้นทางของการเรียกใช้งาน view จากปกติจะค้นทีโฟลเดอร์ views หรือ @app/views นั้น เราก็เปลี่ยนให้มันไปเรียกใช้งานที่โฟล์เดอร์ธีมของเราเป็นอันดับแรกแทน

หากมีการเรียกใช้งาน view ใหน และไปค้นในธีมที่เราตั้งค่าไว้ไม่พบ มันจะกลับมาเรียกใช้งานที่พาทดีฟอลด์เดิมคือ views หรือ @app/views นั่นเอง

ลองสร้าง Theme กัน

ตัวอย่างนี้เป็นการนำ Html Template มาสร้างเป็นธีมสำหรับ Yii 2 เราใช้ agency ซึ่งเป็นธีมที่สร้างมาจาก bootstrap อยู่แล้ว และที่สำคัญมันฟรี

แนะนำให้ใช้ Theme ที่สร้างมาจาก Bootstrap เพราะจะเข้ากันได้กับ Yii2 ไม่ต้องแก้อะไรเยอะ แต่ถ้าหากคุณเข้าใจเรื่อง css อยู่แล้วก็คงไม่เป็นปัญหาอะไร แต่ถ้าหาคุณยังไม่เก่งแนะนำใช้ธีมที่สร้างมาจาก Bootstrap จะไม่ต้องแก้ css เยอะ

ก่อนอื่นทำการดาวน์โหลดไฟล์ธีม agency มาก่อน จากนั้นแตกซิบไฟล์ จะพบกับไฟล์ดังนี้

เราจะสร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บธีม ชื่อ /themes/agency ที่ application ของเรา จากนั้นสร้างโฟลเดอร์ใน agency ดังนี้

 • assets เอาไว้เก็บ Asset Bundle ที่เราสร้างขึ้น
 • views เก็บ layouts และ view ทั้งหมด
 • dist เก็บไฟล์ css,js,images หรือ library ทั้งหมด

ให้ทำการ copy ไฟล์ต่อไปนี้

 • copy โฟลเดอร์ css,img,js จาก agency theme ไว้ที่ dist
 • copy โฟลเดอร์ layouts จาก /views มาไว้ที่ /themes/agency/views/

เราจะไม่เอาโฟลเดอร์ font เพราะ Yii2 มี Bootstrap อยู่แล้ว และ font-awesome เราจะลองสร้าง asset เอง หรือใครอยากใช้ rmrevin/yii2-fontawesome แทน ซึ่งเป็น Asset Bundle สำหรับ font-awesome ไว้แล้วแค่ติดตั้งก็สามารถทำการเรียกใช้ได้เลย (สบาย..)

จากนั้นจะได้โครงสร้างตามภาพ

สร้าง AgencyAsset

อ่านการการสร้าง asset เพิ่มเติมได้ที่นี่

เราจะทำการสร้าง aliase ที่ config/main.php เพื่อชี้ไปยังโฟลเดอร์ธีมของเราให้สามารถเรียกใช้งานได้ง่าย ผ่าน namespace เพราะถ้าพาทเต็มๆ จะเป็น @app/themes/agency แต่ถ้าสร้าง aliase แล้ว ก็จะสามารถเรียกแค่ @agency สั้นๆได้

$config = [
  'id' => 'basic',
  //....
  'aliases'=>[
    '@agency' => '@app/themes/agency',
  ],
  // ....
]

เราสร้าง Asset ชื่อ AgencyAsset ไว้ที่ /themes/agency/assets/AgencyAsset.phpเพื่อ include ไฟล์ css,js มาใช้งาน โดยเราดูจากธีมว่าเค้าเรียกใช้อะไรบ้าง ก็ทำการเรียกตามนั้นให้ครบ

<?php
namespace agency\assets;

use yii\web\AssetBundle;

class AgencyAsset extends AssetBundle
{
  public $sourcePath = '@agency/dist';
  public $css = [
    'css/agency.css',
    '//fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700',
    '//fonts.googleapis.com/css?family=Kaushan+Script',
    '//fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Serif:400,700,400italic,700italic',
    '//fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:400,100,300,700'
  ];

  public $js = [
    '//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-easing/1.3/jquery.easing.min.js',
    'js/jquery-scrollspy.js',
    //'js/cbpAnimatedHeader.min.js',
    'js/classie.js',
    'js/contact_me.js',
    'js/jqBootstrapValidation.js',
    'js/agency.js',
  ];

  public $depends = [
    'yii\web\YiiAsset',
    'yii\bootstrap\BootstrapAsset',
    'agency\assets\FontAwesomeAsset'
  ];
}

cbpAnimatedHeader.min.js ผมยังไม่เรียกเพราะจะเรียกใช้เพียงแค่เฉพาะ homepage เท่านั้น เดี๋ยวไปเรียกอีกทีภายหลัง

สร้าง FontAwesomeAsset

ไฟล์ css ของ font-awesome เราจะเรียกใช้จากแพคเกจของ Bower คือ font-awesome โดยติดตั้งที่ composer.json และเพิ่ม "bower-asset/fontawesome": "4.3.*" ในส่วน require เข้าไป

จากนั้นรันคำสั่ง composer update เพื่อติดตั้งแพคเกจ

สร้าง FontAwesomeAsset ไว้ที่ /themes/agency/assets/FontAwesomeAsset.php

<?php
namespace agency\assets;

use yii\web\AssetBundle;

class FontAwesomeAsset extends AssetBundle
{
  public $sourcePath = '@bower/fontawesome';
  public $css = [
    'css/font-awesome.min.css',
  ];
  public $publishOptions = [
    'only' => [
      'fonts/',
      'css/',
    ]
  ];
}

สร้าง layout

สร้าง layout _base.php

<?php
use yii\helpers\Html;
use yii\bootstrap\Nav;
use yii\bootstrap\NavBar;
use yii\widgets\Breadcrumbs;
use agency\assets\AgencyAsset;

/* @var $this \yii\web\View */
/* @var $content string */

AgencyAsset::register($this);
$directoryAsset = Yii::$app->assetManager->getPublishedUrl('@agency/dist');
?>
<?php $this->beginPage() ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?= Yii::$app->language ?>">
<head>
  <meta charset="<?= Yii::$app->charset ?>">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <?= Html::csrfMetaTags() ?>
  <title><?= Html::encode($this->title) ?></title>
  <?php $this->head() ?>
</head>
<body id="page-top" class="index">
<?php $this->beginBody() ?>

<?= $content ?>

<?php $this->endBody() ?>
</body>
</html>
<?php $this->endPage() ?>

ที่ /themes/agency/_base.php และทำการเรียกใช้งาน AgencyAsset::register($this) ที่เราได้สร้างไว้

สร้าง layout _header.php

  <!-- Navigation -->
  <?php
  use yii\helpers\Html;
  use yii\bootstrap\Nav;
  use yii\bootstrap\NavBar;
  use yii\helpers\ArrayHelper;
  $class = !isset($class)?'':$class;
  if(Yii::$app->layout == 'homepage'){
    $menus = [
    ['label' => 'Home', 'url' => ['/site/index']],
      ['label' => 'Service', 'url' =>'#services','linkOptions'=>['class'=>'page-scroll']],
      ['label' => 'Portfolio', 'url' =>'#portfolio','linkOptions'=>['class'=>'page-scroll']],
      ['label' => 'About', 'url' =>'#about','linkOptions'=>['class'=>'page-scroll']],
      ['label' => 'Team', 'url' =>'#team','linkOptions'=>['class'=>'page-scroll']],
      ['label' => 'Contact', 'url' =>'#contact','linkOptions'=>['class'=>'page-scroll']],
    ];
  }else{
     $menus = [
     ['label' => 'Home', 'url' => ['/site/index']],
      ['label' => 'Service', 'url' =>['index','#'=>'services'],'linkOptions'=>['class'=>'page-scroll']],
      ['label' => 'Portfolio', 'url' =>['index','#'=>'portfolio'],'linkOptions'=>['class'=>'page-scroll']],
      ['label' => 'About', 'url' =>['index','#'=>'about'],'linkOptions'=>['class'=>'page-scroll']],
      ['label' => 'Team', 'url' =>['index','#'=>'team'],'linkOptions'=>['class'=>'page-scroll']],
      ['label' => 'Contact', 'url' =>['index','#'=>'contact'],'linkOptions'=>['class'=>'page-scroll']],
    ];
  }
  ?>

<?php
  $options = ['navbar','navbar-default','navbar-fixed-top'];
  NavBar::begin([
    'brandLabel' => 'Yii 2 Learning',
    'brandUrl' => Yii::$app->homeUrl,
    'brandOptions'=>[
      'class'=>'navbar-header page-scroll'
    ],
    'options' => [
      'class' => 'navbar navbar-default navbar-fixed-top '.$class,
    ],
  ]);
  echo Nav::widget([
    'options' => ['class' => 'navbar-nav navbar-right'],
    'items' =>ArrayHelper::merge($menus,
      [


      ['label' => 'Demo', 'items'=>[
        ['label' => 'About', 'url' => ['/site/about']],
        ['label' => 'Contact', 'url' => ['/site/contact']],
      ]],
      Yii::$app->user->isGuest ?
        ['label' => 'Login', 'url' => ['/site/login']] :
        ['label' => 'Logout (' . Yii::$app->user->identity->username . ')',
          'url' => ['/site/logout'],
          'linkOptions' => ['data-method' => 'post']],
    ]),
  ]);
  NavBar::end();
?>

สร้าง layout _footer.php

  <footer>
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-md-4">
          <span class="copyright">Copyright &copy; Your Website 2014</span>
        </div>
        <div class="col-md-4">
          <ul class="list-inline social-buttons">
            <li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
            </li>
            <li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a>
            </li>
            <li><a href="#"><i class="fa fa-linkedin"></i></a>
            </li>
          </ul>
        </div>
        <div class="col-md-4">
          <ul class="list-inline quicklinks">
            <li><a href="#">Privacy Policy</a>
            </li>
            <li><a href="#">Terms of Use</a>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </footer>

สร้าง layout main.php

<?php $this->beginContent('@agency/views/layouts/_base.php'); ?>
<?= $this->render('_header.php',['class'=>'navbar-shrink']) ?>

 <section class="pages" >
    <div class="container">
      <?= $content ?>
    </div>
</section>


<?= $this->render('_footer.php') ?>

<?php $this->endContent(); ?>

สร้าง layout page_header.php

<?php $this->beginContent('@agency/views/layouts/_base.php'); ?>

<?= $this->render('_header.php') ?>

<?= $content ?>

<?= $this->render('_footer.php') ?>

<?php $this->endContent(); ?>

สร้าง layout homepage.php

<?php
$directoryAsset = Yii::$app->assetManager->getPublishedUrl('@agency/dist');
$this->registerJsFile($directoryAsset.'/js/cbpAnimatedHeader.min.js');
?>
<?php $this->beginContent('@agency/views/layouts/_base.php'); ?>

<?= $this->render('_header.php') ?>

<?= $content ?>

<?= $this->render('_footer.php') ?>

<?php $this->endContent(); ?>

ที่ต้องแยกไฟล์ view ออกมาเยอะเช่นนี้ก็เพื่อให้เราสามารถแก้ไขไฟล์แต่ละส่วนได้อย่างสะดวกโดยแต่ละไฟล์มีหน้าที่ต่างกัน

layout สร้างไว้เพื่อเรียกใช้งาน

 • _base.php เป็นไฟล์ทีเก็บโครงสร้าง html และเรียกใช้งาน js,css ทั้งหมด
 • _header.php ส่วนของเมนู
 • _footer.php ส่วนของ footer

layout หลักที่สามารถเรียกใช้งานผ่าน controller โดยจะเรียกใช้งาน view ด้านบนและปรับแต่ง html ในส่วน layout ตามต้องการ

 • main.php เป็น layout หลักปกติ Yii2 จะเรียก layout นี้เป็นหลักเว้นแต่ว่าเรากำหนดให้เรียก view อื่นๆ
 • homepage.php เป็น layout ที่ผมสร้างไว้สำหรับหน้าหลัก
 • page_header.php เป็น layout สำหรับหน้าต่างๆ

สร้างหน้า Homepage

เราจะสร้าง view index.php ไว้ที่ /themes/agency/views/site/index.php เพื่อให้เรียกใช้งาน views/site/index.php ที่ theme ก่อน และทำการแยก view ในแต่ละส่วนออกเป็นไฟล์และทำการเรียกใช้งาน

  <?php

  Yii::$app->layout='homepage';

  $directoryAsset = Yii::$app->assetManager->getPublishedUrl('@agency/dist');
  ?>
  <!-- Header -->
  <header>
    <div class="container">
      <div class="intro-text">
        <div class="intro-lead-in">Welcome To Our Studio!</div>
        <div class="intro-heading">It's Nice To Meet You</div>
        <a href="#services" class="page-scroll btn btn-xl">Tell Me More</a>
      </div>
    </div>
  </header>

  <?= $this->render('_service.php',['directoryAsset'=>$directoryAsset ]) ?>
  <?= $this->render('_portfolio.php',['directoryAsset'=>$directoryAsset ]) ?>
  <?= $this->render('_about.php',['directoryAsset'=>$directoryAsset ]) ?>
  <?= $this->render('_team.php',['directoryAsset'=>$directoryAsset ]) ?>
  <?= $this->render('_client.php',['directoryAsset'=>$directoryAsset ]) ?>
  <?= $this->render('_contact.php',['directoryAsset'=>$directoryAsset ]) ?>

ทำการสร้าง view ที่ index.php เรียกใช้ จริงๆ เราสามารถเอา html ทั้งหมดมาไว้ที่ index ได้แต่ผมอยากแยกแต่ละส่วนเพื่อให้สามารถแก้ไขได้ง่ายๆ

ไฟล์ _service.php

  <!-- Services Section -->
  <section id="services">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-12 text-center">
          <h2 class="section-heading">Services</h2>
          <h3 class="section-subheading text-muted">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.</h3>
        </div>
      </div>
      <div class="row text-center">
        <div class="col-md-4">
          <span class="fa-stack fa-4x">
            <i class="fa fa-circle fa-stack-2x text-primary"></i>
            <i class="fa fa-shopping-cart fa-stack-1x fa-inverse"></i>
          </span>
          <h4 class="service-heading">E-Commerce</h4>
          <p class="text-muted">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima maxime quam architecto quo inventore harum ex magni, dicta impedit.</p>
        </div>
        <div class="col-md-4">
          <span class="fa-stack fa-4x">
            <i class="fa fa-circle fa-stack-2x text-primary"></i>
            <i class="fa fa-laptop fa-stack-1x fa-inverse"></i>
          </span>
          <h4 class="service-heading">Responsive Design</h4>
          <p class="text-muted">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima maxime quam architecto quo inventore harum ex magni, dicta impedit.</p>
        </div>
        <div class="col-md-4">
          <span class="fa-stack fa-4x">
            <i class="fa fa-circle fa-stack-2x text-primary"></i>
            <i class="fa fa-lock fa-stack-1x fa-inverse"></i>
          </span>
          <h4 class="service-heading">Web Security</h4>
          <p class="text-muted">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima maxime quam architecto quo inventore harum ex magni, dicta impedit.</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>

ไฟล์ _portfolio.php

    <!-- Portfolio Grid Section -->
  <section id="portfolio" class="bg-light-gray">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-12 text-center">
          <h2 class="section-heading">Portfolio</h2>
          <h3 class="section-subheading text-muted">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.</h3>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-md-4 col-sm-6 portfolio-item">
          <a href="#portfolioModal1" class="portfolio-link" data-toggle="modal">
            <div class="portfolio-hover">
              <div class="portfolio-hover-content">
                <i class="fa fa-plus fa-3x"></i>
              </div>
            </div>
            <img src="<?=$directoryAsset?>/img/portfolio/roundicons.png" class="img-responsive" alt="">
          </a>
          <div class="portfolio-caption">
            <h4>Round Icons</h4>
            <p class="text-muted">Graphic Design</p>
          </div>
        </div>
        <div class="col-md-4 col-sm-6 portfolio-item">
          <a href="#portfolioModal2" class="portfolio-link" data-toggle="modal">
            <div class="portfolio-hover">
              <div class="portfolio-hover-content">
                <i class="fa fa-plus fa-3x"></i>
              </div>
            </div>
            <img src="<?=$directoryAsset?>/img/portfolio/startup-framework.png" class="img-responsive" alt="">
          </a>
          <div class="portfolio-caption">
            <h4>Startup Framework</h4>
            <p class="text-muted">Website Design</p>
          </div>
        </div>
        <div class="col-md-4 col-sm-6 portfolio-item">
          <a href="#portfolioModal3" class="portfolio-link" data-toggle="modal">
            <div class="portfolio-hover">
              <div class="portfolio-hover-content">
                <i class="fa fa-plus fa-3x"></i>
              </div>
            </div>
            <img src="<?=$directoryAsset?>/img/portfolio/treehouse.png" class="img-responsive" alt="">
          </a>
          <div class="portfolio-caption">
            <h4>Treehouse</h4>
            <p class="text-muted">Website Design</p>
          </div>
        </div>
        <div class="col-md-4 col-sm-6 portfolio-item">
          <a href="#portfolioModal4" class="portfolio-link" data-toggle="modal">
            <div class="portfolio-hover">
              <div class="portfolio-hover-content">
                <i class="fa fa-plus fa-3x"></i>
              </div>
            </div>
            <img src="<?=$directoryAsset?>/img/portfolio/golden.png" class="img-responsive" alt="">
          </a>
          <div class="portfolio-caption">
            <h4>Golden</h4>
            <p class="text-muted">Website Design</p>
          </div>
        </div>
        <div class="col-md-4 col-sm-6 portfolio-item">
          <a href="#portfolioModal5" class="portfolio-link" data-toggle="modal">
            <div class="portfolio-hover">
              <div class="portfolio-hover-content">
                <i class="fa fa-plus fa-3x"></i>
              </div>
            </div>
            <img src="<?=$directoryAsset?>/img/portfolio/escape.png" class="img-responsive" alt="">
          </a>
          <div class="portfolio-caption">
            <h4>Escape</h4>
            <p class="text-muted">Website Design</p>
          </div>
        </div>
        <div class="col-md-4 col-sm-6 portfolio-item">
          <a href="#portfolioModal6" class="portfolio-link" data-toggle="modal">
            <div class="portfolio-hover">
              <div class="portfolio-hover-content">
                <i class="fa fa-plus fa-3x"></i>
              </div>
            </div>
            <img src="<?=$directoryAsset?>/img/portfolio/dreams.png" class="img-responsive" alt="">
          </a>
          <div class="portfolio-caption">
            <h4>Dreams</h4>
            <p class="text-muted">Website Design</p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>

  <!-- Portfolio Modals -->
  <!-- Use the modals below to showcase details about your portfolio projects! -->

  <!-- Portfolio Modal 1 -->
  <div class="portfolio-modal modal fade" id="portfolioModal1" tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true">
    <div class="modal-content">
      <div class="close-modal" data-dismiss="modal">
        <div class="lr">
          <div class="rl">
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="container">
        <div class="row">
          <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2">
            <div class="modal-body">
              <!-- Project Details Go Here -->
              <h2>Project Name</h2>
              <p class="item-intro text-muted">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.</p>
              <img class="img-responsive img-centered" src="<?=$directoryAsset?>/img/portfolio/roundicons-free.png" alt="">
              <p>Use this area to describe your project. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Est blanditiis dolorem culpa incidunt minus dignissimos deserunt repellat aperiam quasi sunt officia expedita beatae cupiditate, maiores repudiandae, nostrum, reiciendis facere nemo!</p>
              <p>
                <strong>Want these icons in this portfolio item sample?</strong>You can download 60 of them for free, courtesy of <a href="https://getdpd.com/cart/hoplink/18076?referrer=bvbo4kax5k8ogc">RoundIcons.com</a>, or you can purchase the 1500 icon set <a href="https://getdpd.com/cart/hoplink/18076?referrer=bvbo4kax5k8ogc">here</a>.</p>
              <ul class="list-inline">
                <li>Date: July 2014</li>
                <li>Client: Round Icons</li>
                <li>Category: Graphic Design</li>
              </ul>
              <button type="button" class="btn btn-primary" data-dismiss="modal"><i class="fa fa-times"></i> Close Project</button>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- Portfolio Modal 2 -->
  <div class="portfolio-modal modal fade" id="portfolioModal2" tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true">
    <div class="modal-content">
      <div class="close-modal" data-dismiss="modal">
        <div class="lr">
          <div class="rl">
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="container">
        <div class="row">
          <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2">
            <div class="modal-body">
              <h2>Project Heading</h2>
              <p class="item-intro text-muted">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.</p>
              <img class="img-responsive img-centered" src="<?=$directoryAsset?>/img/portfolio/startup-framework-preview.png" alt="">
              <p><a href="http://designmodo.com/startup/?u=787">Startup Framework</a> is a website builder for professionals. Startup Framework contains components and complex blocks (PSD+HTML Bootstrap themes and templates) which can easily be integrated into almost any design. All of these components are made in the same style, and can easily be integrated into projects, allowing you to create hundreds of solutions for your future projects.</p>
              <p>You can preview Startup Framework <a href="http://designmodo.com/startup/?u=787">here</a>.</p>
              <button type="button" class="btn btn-primary" data-dismiss="modal"><i class="fa fa-times"></i> Close Project</button>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- Portfolio Modal 3 -->
  <div class="portfolio-modal modal fade" id="portfolioModal3" tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true">
    <div class="modal-content">
      <div class="close-modal" data-dismiss="modal">
        <div class="lr">
          <div class="rl">
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="container">
        <div class="row">
          <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2">
            <div class="modal-body">
              <!-- Project Details Go Here -->
              <h2>Project Name</h2>
              <p class="item-intro text-muted">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.</p>
              <img class="img-responsive img-centered" src="<?=$directoryAsset?>/img/portfolio/treehouse-preview.png" alt="">
              <p>Treehouse is a free PSD web template built by <a href="https://www.behance.net/MathavanJaya">Mathavan Jaya</a>. This is bright and spacious design perfect for people or startup companies looking to showcase their apps or other projects.</p>
              <p>You can download the PSD template in this portfolio sample item at <a href="http://freebiesxpress.com/gallery/treehouse-free-psd-web-template/">FreebiesXpress.com</a>.</p>
              <button type="button" class="btn btn-primary" data-dismiss="modal"><i class="fa fa-times"></i> Close Project</button>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- Portfolio Modal 4 -->
  <div class="portfolio-modal modal fade" id="portfolioModal4" tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true">
    <div class="modal-content">
      <div class="close-modal" data-dismiss="modal">
        <div class="lr">
          <div class="rl">
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="container">
        <div class="row">
          <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2">
            <div class="modal-body">
              <!-- Project Details Go Here -->
              <h2>Project Name</h2>
              <p class="item-intro text-muted">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.</p>
              <img class="img-responsive img-centered" src="<?=$directoryAsset?>/img/portfolio/golden-preview.png" alt="">
              <p>Start Bootstrap's Agency theme is based on Golden, a free PSD website template built by <a href="https://www.behance.net/MathavanJaya">Mathavan Jaya</a>. Golden is a modern and clean one page web template that was made exclusively for Best PSD Freebies. This template has a great portfolio, timeline, and meet your team sections that can be easily modified to fit your needs.</p>
              <p>You can download the PSD template in this portfolio sample item at <a href="http://freebiesxpress.com/gallery/golden-free-one-page-web-template/">FreebiesXpress.com</a>.</p>
              <button type="button" class="btn btn-primary" data-dismiss="modal"><i class="fa fa-times"></i> Close Project</button>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- Portfolio Modal 5 -->
  <div class="portfolio-modal modal fade" id="portfolioModal5" tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true">
    <div class="modal-content">
      <div class="close-modal" data-dismiss="modal">
        <div class="lr">
          <div class="rl">
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="container">
        <div class="row">
          <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2">
            <div class="modal-body">
              <!-- Project Details Go Here -->
              <h2>Project Name</h2>
              <p class="item-intro text-muted">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.</p>
              <img class="img-responsive img-centered" src="<?=$directoryAsset?>/img/portfolio/escape-preview.png" alt="">
              <p>Escape is a free PSD web template built by <a href="https://www.behance.net/MathavanJaya">Mathavan Jaya</a>. Escape is a one page web template that was designed with agencies in mind. This template is ideal for those looking for a simple one page solution to describe your business and offer your services.</p>
              <p>You can download the PSD template in this portfolio sample item at <a href="http://freebiesxpress.com/gallery/escape-one-page-psd-web-template/">FreebiesXpress.com</a>.</p>
              <button type="button" class="btn btn-primary" data-dismiss="modal"><i class="fa fa-times"></i> Close Project</button>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- Portfolio Modal 6 -->
  <div class="portfolio-modal modal fade" id="portfolioModal6" tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true">
    <div class="modal-content">
      <div class="close-modal" data-dismiss="modal">
        <div class="lr">
          <div class="rl">
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="container">
        <div class="row">
          <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2">
            <div class="modal-body">
              <!-- Project Details Go Here -->
              <h2>Project Name</h2>
              <p class="item-intro text-muted">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.</p>
              <img class="img-responsive img-centered" src="<?=$directoryAsset?>/img/portfolio/dreams-preview.png" alt="">
              <p>Dreams is a free PSD web template built by <a href="https://www.behance.net/MathavanJaya">Mathavan Jaya</a>. Dreams is a modern one page web template designed for almost any purpose. It’s a beautiful template that’s designed with the Bootstrap framework in mind.</p>
              <p>You can download the PSD template in this portfolio sample item at <a href="http://freebiesxpress.com/gallery/dreams-free-one-page-web-template/">FreebiesXpress.com</a>.</p>
              <button type="button" class="btn btn-primary" data-dismiss="modal"><i class="fa fa-times"></i> Close Project</button>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

ไฟล์ _about.php

  <!-- About Section -->
  <section id="about">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-12 text-center">
          <h2 class="section-heading">About</h2>
          <h3 class="section-subheading text-muted">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.</h3>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
          <ul class="timeline">
            <li>
              <div class="timeline-image">
                <img class="img-circle img-responsive" src="<?=$directoryAsset?>/img/about/1.jpg" alt="">
              </div>
              <div class="timeline-panel">
                <div class="timeline-heading">
                  <h4>2009-2011</h4>
                  <h4 class="subheading">Our Humble Beginnings</h4>
                </div>
                <div class="timeline-body">
                  <p class="text-muted">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunt ut voluptatum eius sapiente, totam reiciendis temporibus qui quibusdam, recusandae sit vero unde, sed, incidunt et ea quo dolore laudantium consectetur!</p>
                </div>
              </div>
            </li>
            <li class="timeline-inverted">
              <div class="timeline-image">
                <img class="img-circle img-responsive" src="<?=$directoryAsset?>/img/about/2.jpg" alt="">
              </div>
              <div class="timeline-panel">
                <div class="timeline-heading">
                  <h4>March 2011</h4>
                  <h4 class="subheading">An Agency is Born</h4>
                </div>
                <div class="timeline-body">
                  <p class="text-muted">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunt ut voluptatum eius sapiente, totam reiciendis temporibus qui quibusdam, recusandae sit vero unde, sed, incidunt et ea quo dolore laudantium consectetur!</p>
                </div>
              </div>
            </li>
            <li>
              <div class="timeline-image">
                <img class="img-circle img-responsive" src="<?=$directoryAsset?>/img/about/3.jpg" alt="">
              </div>
              <div class="timeline-panel">
                <div class="timeline-heading">
                  <h4>December 2012</h4>
                  <h4 class="subheading">Transition to Full Service</h4>
                </div>
                <div class="timeline-body">
                  <p class="text-muted">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunt ut voluptatum eius sapiente, totam reiciendis temporibus qui quibusdam, recusandae sit vero unde, sed, incidunt et ea quo dolore laudantium consectetur!</p>
                </div>
              </div>
            </li>
            <li class="timeline-inverted">
              <div class="timeline-image">
                <img class="img-circle img-responsive" src="<?=$directoryAsset?>/img/about/4.jpg" alt="">
              </div>
              <div class="timeline-panel">
                <div class="timeline-heading">
                  <h4>July 2014</h4>
                  <h4 class="subheading">Phase Two Expansion</h4>
                </div>
                <div class="timeline-body">
                  <p class="text-muted">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sunt ut voluptatum eius sapiente, totam reiciendis temporibus qui quibusdam, recusandae sit vero unde, sed, incidunt et ea quo dolore laudantium consectetur!</p>
                </div>
              </div>
            </li>
            <li class="timeline-inverted">
              <div class="timeline-image">
                <h4>Be Part
                  <br>Of Our
                  <br>Story!</h4>
              </div>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>

ไฟล์ _team.php

  <!-- Team Section -->
  <section id="team" class="bg-light-gray">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-12 text-center">
          <h2 class="section-heading">Our Amazing Team</h2>
          <h3 class="section-subheading text-muted">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.</h3>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-sm-4">
          <div class="team-member">
            <img src="<?=$directoryAsset;?>/img/team/1.jpg" class="img-responsive img-circle" alt="">
            <h4>Kay Garland</h4>
            <p class="text-muted">Lead Designer</p>
            <ul class="list-inline social-buttons">
              <li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
              </li>
              <li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a>
              </li>
              <li><a href="#"><i class="fa fa-linkedin"></i></a>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </div>
        <div class="col-sm-4">
          <div class="team-member">
            <img src="<?=$directoryAsset;?>/img/team/2.jpg" class="img-responsive img-circle" alt="">
            <h4>Larry Parker</h4>
            <p class="text-muted">Lead Marketer</p>
            <ul class="list-inline social-buttons">
              <li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
              </li>
              <li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a>
              </li>
              <li><a href="#"><i class="fa fa-linkedin"></i></a>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </div>
        <div class="col-sm-4">
          <div class="team-member">
            <img src="<?=$directoryAsset;?>/img/team/3.jpg" class="img-responsive img-circle" alt="">
            <h4>Diana Pertersen</h4>
            <p class="text-muted">Lead Developer</p>
            <ul class="list-inline social-buttons">
              <li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
              </li>
              <li><a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a>
              </li>
              <li><a href="#"><i class="fa fa-linkedin"></i></a>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 text-center">
          <p class="large text-muted">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aut eaque, laboriosam veritatis, quos non quis ad perspiciatis, totam corporis ea, alias ut unde.</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>

ไฟล์ _client.php

  <!-- Clients Aside -->
  <aside class="clients">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-md-3 col-sm-6">
          <a href="#">
            <img src="<?=$directoryAsset?>/img/logos/envato.jpg" class="img-responsive img-centered" alt="">
          </a>
        </div>
        <div class="col-md-3 col-sm-6">
          <a href="#">
            <img src="<?=$directoryAsset?>/img/logos/designmodo.jpg" class="img-responsive img-centered" alt="">
          </a>
        </div>
        <div class="col-md-3 col-sm-6">
          <a href="#">
            <img src="<?=$directoryAsset?>/img/logos/themeforest.jpg" class="img-responsive img-centered" alt="">
          </a>
        </div>
        <div class="col-md-3 col-sm-6">
          <a href="#">
            <img src="<?=$directoryAsset?>/img/logos/creative-market.jpg" class="img-responsive img-centered" alt="">
          </a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </aside>

ไฟล์ _contact.php

  <!-- Contact Section -->
  <section id="contact">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-12 text-center">
          <h2 class="section-heading">Contact Us</h2>
          <h3 class="section-subheading text-muted">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.</h3>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
          <form name="sentMessage" id="contactForm" novalidate>
            <div class="row">
              <div class="col-md-6">
                <div class="form-group">
                  <input type="text" class="form-control" placeholder="Your Name *" id="name" required data-validation-required-message="Please enter your name.">
                  <p class="help-block text-danger"></p>
                </div>
                <div class="form-group">
                  <input type="email" class="form-control" placeholder="Your Email *" id="email" required data-validation-required-message="Please enter your email address.">
                  <p class="help-block text-danger"></p>
                </div>
                <div class="form-group">
                  <input type="tel" class="form-control" placeholder="Your Phone *" id="phone" required data-validation-required-message="Please enter your phone number.">
                  <p class="help-block text-danger"></p>
                </div>
              </div>
              <div class="col-md-6">
                <div class="form-group">
                  <textarea class="form-control" placeholder="Your Message *" id="message" required data-validation-required-message="Please enter a message."></textarea>
                  <p class="help-block text-danger"></p>
                </div>
              </div>
              <div class="clearfix"></div>
              <div class="col-lg-12 text-center">
                <div id="success"></div>
                <button type="submit" class="btn btn-xl">Send Message</button>
              </div>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>

และสร้าง ไฟล์ about.php เพื่อเป็นตัวอย่างการเรียกใช้งานอีกแบบ

<?php
use yii\helpers\Html;

/* @var $this yii\web\View */
$this->title = 'About';
$this->params['breadcrumbs'][] = $this->title;
Yii::$app->layout='page_header';

$directoryAsset = Yii::$app->assetManager->getPublishedUrl('@agency/dist');
$this->registerJsFile($directoryAsset.'/js/cbpAnimatedHeader.min.js');
?>

<header style="background-image:url(<?=$directoryAsset.'/img/header-bg2.jpg'?>);">
  <div class="container">
    <div class="intro-text">

      <div class="intro-heading">About</div>
       <div class="intro-lead-in">Yii2 Learning</div>
    </div>
  </div>
</header>

<section class="page" id="about">
<div class="container">
<div class="site-about">
<h1><?= Html::encode($this->title) ?></h1>

<p>
This is the About page. You may modify the following file to customize its content:
</p>

<code><?= __FILE__ ?></code>
</div>

</div>
</section>

เมื่อสร้างไฟล์ครบเราจะได้โครงสร้างโฟลเดอร์ตามนี้

เปิดใช้งาน

ไปที่ config/main.php

  'components' => [
    'view' => [
       'theme' => [
         'pathMap' => [
          '@app/views' => '@agency/views'
         ],
       ],
    ],
    //....
]

ทดลองใช้งาน ก็จะได้ theme ใหม่ดังภาพด้านล่าง สามารถดาวโหลดไฟล์ทั้งหมดได้ ที่นี่

สรุปการสร้าง Theme

 • สร้าง folder themes/agency
 • copy โฟลเดอร์จาก layouts จาก views เดิมมาไวัที่ agency
 • สร้าง assets เพื่อเรียกใช้งาน css,js
 • สร้าง layout แบบอื่นๆ เพื่อใช้งานในรูปแบบที่แตกต่างกัน
 • ตั้งค่าที่ view ให้ทำการเรียกใช้งาน view ที่ theme ของเรา

หวังว่าคงพอเป็นตัวอย่างในการสร้าง theme ได้นะครับ