หากเราไม่ต้องการใช้งาน Boostrap css,js หรือ JQuery ที่มากับ Yii 2 เราสามารถปิดการใช้งานได้ เพราะบางทีอาจใช้ css อื่นๆ ที่ไม่ใช่ Bootstrap เช่น JqueryMobile, ExtJs เป็นต้น

การปิดการใช้งานจะใช้คอมโพเน็นส์ assetManager ซึ่งเป็นตัวเอาไว้จัดการ Assets ต่างๆ เพื่อเปลี่ยนค่าตัวเดิมที่มันใช้อยู่เช่น อยากใช้ jquery เวอร์ชั่นอืนๆ ที่เราโหลดมาเอง ซึ่งตัวอย่างนี้ผมเก็บไฟล์ jquery ไว้ที่โฟลเดอร์ web/js/jquery.min.js

return [
  // ...
  'components' => [
    'assetManager' => [
      'bundles' => [
        'yii\web\JqueryAsset' => [
        'sourcePath' => null,
        'basePath' => '@webroot',
        'baseUrl' => '@web',
        'js' => [
            'jquery.min.js',
          ]
        ],
      ],
    ],
  ],
];

หรือในกรณีถ้าอยากใช้ไฟล์จาก CDN Google เลยก็ได้

return [
  // ...
  'components' => [
    'assetManager' => [
      'bundles' => [
        'yii\web\JqueryAsset' => [
          'sourcePath' => null,
          'js' => [
            '//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js',
          ]
        ],
      ],
    ],
  ],
];

หากเราต้องการปิดการใช้งานก็ง่ายมากๆ ก็แค่ใช่เป็น array ว่างๆ เข้าไป

return [
  // ...
  'components' => [
    'assetManager' => [
      'bundles' => [
        'yii\web\JqueryAsset' => [
          'js'=>[] // disable JQuery
        ],
        'yii\bootstrap\BootstrapPluginAsset' => [
          'js'=>[] // disable JS Bootstrap
        ],
        'yii\bootstrap\BootstrapAsset' => [
          'css' => [], // disable Css Bootstrap
        ],
      ],
    ],
  ],
];

หรือสั้นๆ ก็ได้

return [
  // ...
  'components' => [
    'assetManager' => [
      'bundles' => [
        'yii\web\JqueryAsset' => false,
        'yii\bootstrap\BootstrapPluginAsset' => false,
        'yii\bootstrap\BootstrapAsset' => false,
      ],
    ],
  ],
];

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.yiiframework.com/doc-2.0/guide-structure-assets.html#customizing-asset-bundles